Druhá část

 

II. ČÁST: RODINA V BOŽÍM PLÁNU

35. Abychom dokázali poznávat povolání rodiny při různosti situací, s nimiž jsme se setkali v první části, potřebujeme jasnou orientaci na cestu a pro doprovázení. Buzolou je Boží slovo v dějinách, které vrcholí v Ježíši Kristu, jenž je „Cesta, Pravda a Život“ pro každého muže a ženu vytvářející rodinu. Budeme tedy naslouchat tomu, čemu ve světle Písma svatého a Tradice učí o rodině církev. Jsme přesvědčeni, že toto Slovo odpovídá nejhlubším lidským očekáváním lásky, pravdy a milosrdenství a že i ve zlomených a pokořených srdcích vzbudí schopnost darovat a přijímat. V tomto světle věříme, že evangelium rodiny začíná stvořením člověka k obrazu Boha, který je láska, a k lásce volá muže i ženu stvořené k jeho podobě (srov. Gen 1,26-27). Povolání manželů a rodiny ke společenství lásky a života přetrvává ve všech etapách Božího záměru i navzdory omezením a hříchům lidí. Toto povolání je od počátku založeno na Kristu Vykupiteli (srov. Ef 1,3-7). On obnovuje a zdokonaluje původní manželskou smlouvu (srov. Mk 10,6), uzdravuje lidské srdce (srov. Jan 4,10) a dává mu schopnost milovat tak, jako On miluje církev, když se za ni obětuje (srov. Ef 5,32).

36. Toto povolání dostává svou církevní a misijní formu ze svátostného svazku, jenž posvěcuje nerozlučitelný manželský vztah. Výměna souhlasu, která ho ustanovuje, znamená pro manžele závazek, že se úplně a definitivně navzájem jeden druhému budou darovat a přijímat se „v jednom těle“ (Gen 2,24). Milost Ducha Svatého činí z manželského spojení živé znamení svazku mezi Kristem a církví. Tím se jejich spojení stává na celý život pramenem četných milostí: plodnosti a svědectví, uzdravení a odpuštění. Manželství se uskutečňuje ve společenství života a lásky a rodina se stává hlasatelem evangelia. Manželé se stali jeho učedníky, Ježíš je doprovází na cestě do Emauz, oni ho poznávají při lámání chleba a ve světle zmrtvýchvstání se vracejí do Jeruzaléma (srov. Lk 24,13-43). Církev ohlašuje rodině své pouto s Ježíšem v síle vtělení, skrze něž se On stal součástí Svaté nazaretské rodiny. V nerozlučitelném svazku manželů poznává víra odraz Boží trojiční lásky, která se projevuje v jednotě pravdy a milosrdenství, jak je hlásal Ježíš. Synoda se stává interpretem svědectví církve, která se obrací k Božímu lidu s jasným slovem o pravdě rodiny podle evangelia. Žádná vzdálenost nezabrání rodině, aby se k ní dostávalo toto milosrdenství a aby ji podporovala tato pravda.

 

Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás