Doc. Jakub Jinek, Dr.phil., nominovaný člen Sociální komise COMECE v Bruselu za ČBK, shrnuje reflexi komise na téma budoucnosti práce: "Utváření současné digitální a ekologické transformace hospodářství se stává společnou výzvou pro evropskou politiku. Oba trendy promění svět práce, přičemž tato proměna se dotkne jak našeho chápání práce, tak pracovních podmínek v Evropě; bude vyžadovat politickou vůli a vizi pro utváření nového světa práce."

 

"Jelikož pokračující proměna se hluboce dotkne našich společností, předkládaná reflexe Sociální komise COMECE vybízí evropské instituce pracovat na společné evropské vizi, jež má zajistit, aby každý jednotlivě – a rovněž společnost jako celek – měl z těchto změn prospěch. Dokument vypracovaný Sociální komisí COMECE za konzultací s katolickými organizacemi v Evropě usiluje o příspěvek jak k debatě o příštím mandátu EU, tak k iniciativě Mezinárodní organizace práce k budoucnosti práce při příležitosti stoletého výročí založení této organizace. Příspěvek je rozdělen do čtyř částí: první z nich přináší reflexi pojmu práce, kterou definuje nikoli pouze jako zdroj příjmu, ale jako integrální součást lidské identity. Práce může pomoci lidem nalézt jejich místo ve společnosti, podpořit jejich osobnostní rozvoj a pečovat o stvoření tím, že společný dům učiní plodnějším pro další generace.

Práce nemá proto jen finanční aspekt; mnohem významnější je role, kterou hraje v životě člověka. Budoucí svět práce má tak potenciál vytvořit v Evropě slušné podmínky pro zaměstnání. Avšak analýza v druhé kapitole zdůrazňuje rovněž některé z výzev, které podrývají potenciál práce jako příspěvku k obecnému dobru:

1. Zvyšující se polarizace zaměstnání v řadě členských států EU v důsledku digitalizace a automatizace, které sice vytvořily řadu pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované lidi, avšak současně ohrozily rutinní zaměstnání vykonávaná příslušníky střední třídy.

2. Nové, flexibilnější formy zaměstnání představují výzvu pro pracovní právo EU a ohrožují bezpečnost práce zejména mladých lidí, kteří jsou odkázáni na to, aby se sami postarali o své sociální, zdravotní a osobní zabezpečení.

3. Hranice mezi profesním a osobním životem se stále více rozostřuje: rozšíření a využívání nových technologií zvýšilo autonomii pracovníků, ale pro mnohé z nich znamená rovněž intenzifikaci práce s následným omezením prostoru pro rodinný a společenský život.

Na základě této analýzy navrhuje předkládaná reflexe COMECE utvářet současné trendy ve směru vytvoření slušného, udržitelného a participativního světa práce pro všechny. Taková vize by měla být postavena na hospodářství, které slouží integrálnímu lidskému rozvoji a měla by kombinovat následující charakteristiky:

1. Tento svět práce bude slušný, pokud bude podporovat spravedlivé pracovní podmínky včetně důstojného příjmu orientovaného na možnost založení a uživení rodiny a současně poskytovat dostatek prostoru pro rodinný a společenský život.

2. Tento svět práce bude udržitelný, pokud zajistí podmínky pro stabilní a plodný život současné a budoucích generací, přičemž zohlední ekologickou dimenzi práce.

3. Tento svět práce bude participativní, pokud pracující budou na všech úrovních moci utvářet podmínky zaměstnání společně se zaměstnavateli, a to pomocí sociálního dialogu – včetně spolupráce v tripartitě se státem – při formulaci pravidel, která mají dopad na jejich práci.

4. Tento svět práce bude inkluzivní, pokud bude soustředěn kolem primárního cíle plné zaměstnanosti a umožní každému členu společnosti mít podíl na společných záležitostech a stát se svobodným aktérem autentického rozvoje společnosti.

Ve světle této vize slušného, udržitelného a participativního světa práce pro všechny navrhuje náš příspěvek institucím EU 17 doporučení konkrétních opatření."

Celý dokument lze stáhnout na: http://www.comece.eu/dl/OtmNJKJKKlKOJqx4KJK/Future_of_Work_Report_EN_2P.pdf