O nás

 

VEDOUCÍ SO ČBK: doc. JINDŘICH ŠRAJER, Dr.theol.

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Lucie Kolářová, Dr.theol.

e-mailová adresa: info@socialninauka.cz

tel. +420 605 332 936

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SOCIÁLNÍ OTÁZKY PŘI ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCI (SO ČBK):

 • tvoří ji křesťané a lidé dobré vůle [angažovaní v životě církve a občanské společnosti (pastorace, politika, hospodářství, vzdělávací instituce, vědecká pracoviště aj.)];
 • ve své činnosti se neváže na žádnou z politických stran.

Struktura skupiny:

 • vedoucí SO je jmenován ČBK; 
 • SO a její jednotliví členové neprezentují na veřejnosti oficiální stanovisko církve, resp. ČBK;
 • SO může prezentovat oficiální stanovisko církve, resp. ČBK pouze v případech, kdy ČBK vyjádření předem schválila;
 • ČBK respektuje svobodu badatelské činnosti a svobodu vyjadřování členů skupiny (v odborných stanoviscích, prohlášeních, článcích, relacích apod.);
 • SO se skládá z odborných sekcí: ekonomickáekologickápoliticko-sociální;
 • každá sekce má svého odborného garanta;
 • garant zodpovídá za svěřenou oblast a koordinuje svou činnost s vedoucím SO;
 • výkonnou radu /VR SO/ tvoří: garanti, vedoucí skupiny a další členové určení vedoucím.

Zaměření skupiny:

 • SO se věnuje aktuálním společenským otázkám a jejich řešení; ideovým východiskem je sociální nauka církve.

Cíle skupiny:

 • oslovovat odborníky vybraných oblastí, především z řad mladé generace; spolupracovat s doktorandy různých fakult ČR;
 • vytvářet širokou síť externích odborníků;
 • podporovat odborný dialog o sociálních otázkách v rámci církve i mimo ni, zejména s odbornou veřejností;
 • sledovat současný stav výzkumu a vědeckého myšlení, publikované výzkumy sociální problematiky
 • provádět osvětovou a publikační činnost;
 • rozvíjet spolupráci s církevními organizacemi, hnutími a dalšími institucemi občanského sektoru.

Složení skupiny:

ČLEN SO ČBK

 • křesťanské ideové zázemí, názorová ukotvenost v SUC
 • vlastní odborná profilace (v některé z oblastí pokrytých sekcemi SO)
 • (pravidelná a aktivní) účast na pracovních setkáních a interních akcích SO
 • (pravidlená a aktivní) účast na profilově odborných seminářích
 • účast na veřejných akcích pořádaných SO (veřejná přednáška, prezentace, ….)
 • zapojení do dalších aktivit SO (publikační činnost, webová komunikace, osvěta, …)
 • ochota reprezentovat SO na veřejnosti

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK SO ČBK

 • spolupráce a kooperace s SO
 • odborná erudice
 • připravenost poskytovat vlastní odbornou kvalifikovanost (podklady pro stanoviska, poradenství, …)
 • účast na aktivitách SO dle zájmu

GARANT ODBORNÉHO GRÉMIA

 • koordinuje a garantuje práci odborného grémia
 • moderuje diskuze k vybraným tématům
 • navrhuje formulaci stanovisek
 • na setkáních SO prezentuje v pravidelných intervalech výstupy práce grémia
 • je připraven k tématům vystupovat v médiích, publikovat příspěvky
 • odpovídá za svěřené téma a koordinuje svou činnost s garantem příslušné sekce a vedoucím SO