... v situaci před hlasováním poslanců o zákonu o dětské skupině, který má být definitivně schválen. Proti zákonu přitom vystupuje řada organizací, které upozorňují na krajně nepříznivé důsledky této normy. Zákon nejprve vrátil senát a po přehlasování sněmovnou jej vetoval i prezident...
Co je Dětská skupinaJedná se o alternativní formu péče o děti vůči mateřským školkám, avšak ve výsledném znění zákona tato alternativa všechny jiné formy péče ruší, neboť každý, kdo se pravidelně stará o děti, se musí registrovat jako dětská skupina, od firemních klubů, přes lesní školky, dětské kluby, mateřská centra, skautské a jiné turistické oddíly až po předškolní kluby pro chudé a znevýhodněné děti. Zákon pod rouškou daňových výhod, které jsou v konečném důsledku pro většinu organizací záporné (viz tabulka), zavádí velmi přísnou regulaci, jejíž podmínky jsou pro řadu organizací nesplnitelné. Zároveň tím ovšem dojde ke snížení stávajících kapacit o desítky procent, protože od počtu 12 dětí musí provozovatel splňovat stejné normy jako mateřské školky.

Již nyní se přitom provozovatelé musí řídit obecnými normami, jako je zákon na ochranu veřejného zdraví, apod. Znění zákona o Dětských skupinách tak v této podobě omezuje práva rodičů na svobodnou volbu v oblasti výchovy dětí, a to již před zahájením povinné školní docházky. Stát přitom dlouhodobě není schopen reagovat na demografický vývoj a rozšířit kapacity předškolních zařízení, a když se svépomocí či díky nevládním organizacím vyvine celá řada alternativ, tak se rozhodne tyto alternativy nepřípustnou formou regulovat. Pozoruhodné je, že naproti tomu se zdráhá účinně regulovat oblasti, které prokazatelně nebezpečné dopady na kvalitu života či sociální smír mají, jako například oblast půjčování peněz. Předlužení rodin má přitom v podobě šíření chudoby významné dopady na výchovu a život dětí.

Apelujeme proto na poslance, aby pro zákon nehlasovali a případně podpořili návrh zákona, který by dětskou skupinu zaváděl pouze jako dobrovolnou alternativu doplňující stávající formy péče o předškolní výchovu dětí!

Možné důsledky přijetí nového zákona:

  • faktická likvidace alternativních předškolních forem péče o děti;
  • snížení kapacity dětí v předškolních zařízeních;
  • zvýšení finanční zátěže pro stát;
  • navýšení rozpočtu rodičů.

 

Tabulka:

Srovnání situace, kdy zákon o dětské skupině platí, a současné situace v případě neziskových organizací a soukromých společností.

 

 

DĚTSKÁ SKUPINA

 

DĚTSKÁ SKUPINA

 měsíc

NE

ANO

NE

ANO

 Náklady na provoz zařízení pro děti v Kč

 

80000

80000

 

80000

80000

 Úspora na dani v Kč pro firmu

0

0

0

12000

 Počet dětí v zařízení (nyní běžný/nově  maximální)

16

11

16

11

 Sleva na dani v Kč pro rodiče

0

700

0

700

Školkovné pro rodiče v Kč

5000

6573

5000

5482

 Rok

 

 

 

 

 

 

 Roční ztráta státu v Kč

 

0

92400

 

0

236400

Vysvětlivky:

  • Dětská skupina zavádí pro zařízení pečující o 12 a více dětí stejná pravidla jako u mateřských škol.
  • Nejčastější počet dětí v předškolních klubech se pohybuje kolem 16, nově by maximální počet dětí mohl být pouze 11, což je 30% méně.
  • Náklady (plat, nájem, energie) zůstanou stejné, jen se rozpočítají na nižší počet dětí.

 

za SO ČBK Jindřich Šrajer, vedoucí