Na odborném semináři politicko-sociální sekce v březnu t.r. byl přednesen referát (Daniel Hůle) na téma sociálního bydlení. Příspěvek upozornil na dlouhodobé souvislosti dané problematiky a zabýval se aktuálním stavem fenoménu sociálního bydlení v současné ČR; poté následovala diskuze. K tématu přinášíme závěrečnou reflexi, v níž je kladen důraz na (možnou) roli církve v právě diskutované koncepci sociálního bydlení.

 

K problematice sociálního bydlení

  • východisko: obce v ČR nemají téměř žádný bytový fond (po r. 1989 převedl stát bytový fond na obce, které většinu bytů zprivatizovaly, takže nemají prostory, aby mohly provozovat smysluplnou bytovou politiku = nefunguje sociální politika)
  • sociální bydlení znamená umožnit bydlení lidem, kteří nemají bytovou kompetenci (sociálně znevýhodnění lidé), nedosáhnou na tržní nájem (např. samoživitelky, senioři, mladí lidé, …), nebo mají bytovou kompetenci i finance, ale jsou diskriminováni (např. středostavovské romské rodiny) – diskriminace obecně postihuje oblast bydlení více než např. oblast zaměstnanosti či školství
  • nedostatek kapacit pro lidi bez kompetence a diskriminace nahrává nehumánnímu pronajímání (majitelé ubytoven, v nichž nájemník nepožívá ani minim. ochrany)
  • koncepce sociálního bydlení: vědět, na koho se zaciluje (ne jako prostupné bydlení pro každého) + vstupovat do daného segmentu na rozdílných úrovních (nabídky musejí být diferencované) + nastavit systém sociální politiky tak, aby lidé, kteří dosáhnou na nějaké kompetence, mohli „postoupit výše“
  • aktuální obtíž: regulace vztahu mezi nájemcem a nájemníkem, otázka „liberalizace“ (navrhuje Sdružení majitelů domů a bytů), argument PRO: pronajímatel, který se může snáze zbavit nájemníka, bude mít menší obavu  „rizikovému“ nájemníkovi byt pronajmout
  • specifická obtíž v ČR: existuje velký podíl tzv. družstevních bytů (studie ukazují, že v těchto případech se majitel chová více diskriminačně)
  • možná úloha církve: jako nezávislý subjekt může provádět nezávislou zodpovědnou politiku bydlení; nutná připravenost řešit kolizní situace ( počítat s tím, že ti chudší nebudou mít vždy včas na zaplacení), připravenost nebýt dryáčnický a represivní; církev by měla vstoupit do legislativního procesu a spolupodílet se na tvorbě příslušných zákonů
  • nešťastným řešením by byla výstavba nových bytů, neboť prázdných a rezervních bytů máme v ČR dostatek – jde spíše o nastavení systému podmínek tak, aby motivoval (např. úleva na daních pro toho, kdo vyčlení byt pro sociální bydlení)

Závěr: Bytů není nedostatek, nedostatečná je bytová politika. Církev jako nezávislý subjekt zde může sehrát významnou roli za předpokladu, že se bude a) aktivně účastnit legislativního procesu bytové politiky, b) vytvoří si vlastní efektivní mechanismus koncepčního a dlouhodobého řešení dané problematiky u vědomí stávajících rizik.

 

Kontakt sociální bydlení: hule@volny.cz.

zapsala: Lucie Kolářová