Problém sucha se stává jedním z nejnaléhavějších výzev dneška jak na globální, tak lokální úrovni. Pracovní skupina pro sociální otázky při ČBK (SO ČBK) proto vítá iniciativy, které se snaží na tento problém adekvátně reagovat a chce poukázat na potřebu jeho komplexního řešení. V nedávné době mediálně prezentovanou iniciativu MZ ČR na stavbu nových přehrad považuje za jeden z dílčích kroků v boji se suchem, jehož úspěšnost je však podmíněna dostatečnou schopností krajiny zadržet vodu. Tu je proto nutno posilovat kombinací dalších opatření. Zejména je třeba zpomalovat odtok vody z krajiny revitalizací vodních toků, pramenišť a mokřadů, podporovat stabilitu lesních porostů volbou vhodné druhové skladby dřevin, zlepšovat vsakování vody do zemědělské půdy tvorbou mezí, remízků a drobných mokřadů, posilovat retenci vody v zemědělské půdě podporou akumulace organické hmoty a chránit zemědělskou půdu před degradací a expandující zástavbou. Volba vhodných opatření vyžaduje citlivý přístup ke krajině jako celku a zohledňování dalších společenských priorit jako je například ochrana biodiverzity. SO ČBK chce dále upozornit na potřebu ekologické výchovy zaměřené na šetrné nakládání s vodou a jeho souvislost s celkovou kulturou života. SO ČBK věří, že se církev v České republice v intencích požadavku sociální encykliky papeže Františka Laudato si´ (2016) zhostí role dobrého hospodáře při správě vlastních pozemků, polí, luk a lesů a nabídne ostatním inspirativní příklady dobré praxe.