COMECE k Evropskému pilíři sociální práv (Jakub Jinek)

Hlavní stránka > Texty > Texty rok 2016 > COMECE k Evropskému pilíři sociální práv (Jakub Jinek)

17.10.2016

COMECE k Evropskému pilíři sociální práv (Jakub Jinek) Jakub Jinek, Dr.phil., člen SO ČBK, je zmocněncem ČBK v evropské katolické radě COMECE, zabývající se aktivním vztahem katolické církve a Evropské unie. Komise zasedá dvakrát ročně v Bruselu.

 

Zpráva ze zasedání Komise pro sociální věci COMECE 12.–13. října 2016 v Bruselu

Hlavním tématem setkání byl Evropský pilíř sociálních práv, iniciativa Evropské komise (EK), jejímž cílem je – jak jsme již na těchto stránkách informovali – zejména integrace a koordinace sociálních politik členských zemí EU. Předběžný návrh Pilíře, který EK zveřejnila, je nyní ve fázi připomínkového řízení, přičemž Sekretariát COMECE se ve spolupráci se Komisí pro sociální otázky zapojil do těchto veřejných konzultací.

Na nynějším zasedání došlo ke schválení závěrečné redakce podnětů a připomínek pro EK. Cílem výsledného textu, jehož shrnutí je v pracovním českém překladu přístupné na jiném místě našich stránek, bylo především dvojí: Jednak vyjádřit souhlas se záměrem EK pokusit se převést sociální problematiku na evropskou úroveň, neboť řada nejtíživějších sociálních problémů a jejich ekonomických příčin je generována na globální úrovni, takže se zdá, že není v silách národních států jim čelit. Jednak bylo cílem zdůraznit zásady sociální nauky církve, neboť výchozí návrh se sice dobře kryje s některými z nich, jiné však ponechává stranou (např. otázku subsidiarity či provázání práv s povinnostmi). Během společných diskusí se delegát ČBK snažil uplatnit podněty, které vyvstaly z diskuse nad touto otázkou při zářijovém setkání SO ČBK v Hejnicích. Z českého hlediska lze zvláště přivítat to, že výsledný dokument vyzývá k uplatnění pilíře a společné sociální politiky v celé EU, nikoli pouze ve státech eurozóny, což byla původní představa EK.

Společná práce na uvedeném dokumentu byla v průběhu dvoudenního jednání podpořena několika přednáškami jak odborných specialistů, tak představitelů evropských institucí, které členům komise umožnily rychlejší orientaci ve složité, a v mnoha ohledech dosti technické problematice. S prezentacemi vystoupil Werner Eichhorst, ředitel výzkumného střediska Labour Policy Europe v Bonnu, Marie Lagarrigueová, zástupkyně ředitele odboru EK pro pracovní podmínky, Peter Verhaeghe, konzultant z centrály Charitas Europa, Ruth Pasermanová, zástupkyně vedoucí kabinetu Marie Thyssenové, komisařky pro zaměstnanost, a Marian Harklinová, europoslankyně a členka výboru pro sociální a ekonomické otázky Evropského parlamentu (za ALDE).

Připomínkové řízení by mělo trvat do prosince 2016 a konečný návrh Pilíře se očekává v březnu 2017. Další vývoj budeme sledovat a podle možnosti o něm zde budeme informovat. Všechny další podněty k dané problematice jsou vítány.

Jakub Jinek

jakub_jinek@hotmail.com

             

 

Návrh příspěvku Sekretariátu COMECE ke konzultacím o Evropském pilíři sociálních práv (7.10.2016)

Shrnutí

Rostoucí hospodářská a sociální konvergence států Evropské unie, stejně jako probíhající transformace trhu práce vyžadují koordinovanou činnost na evropské úrovni. Sekretariát COMECE proto podporuje navrhovanou iniciativu Evropského pilíře sociálních práv. Dnešním dnem Sekretariát překládá svůj příspěvek k projednávání v instuticích EU. Tento dokument, který byl vypracován v úzké spolupráci s Komisí pro sociální věci COMECE, se zaměřuje na následující aspekty.

Naše analýza sociální situace v Evropské unii

Sociální konvergence a rostoucí prosperita jsou klíčové cíle projektu jednotného trhu. Hospodářská krize však toto sbližování v oblasti zaměstnanosti (mládeže), úrovně příjmů a chudoby zastavila. Kromě toho čelí svět práce podstatným změnám, jako je digitalizace, které představují nové výzvy pro platnost pracovně právních předpisů EU a pro rovnováhu mezi prací a soukromým životem. Sekretariát COMECE doporučuje EU, aby se pokusila tyto problémy řešit pomocí navrhovaného Pilíře sociálních práv a následných legislativních i nelegislativních opatření.

Náš návrh pro další činnost EU v sociální politice

Při převzetí Ceny Karla Velikého v květnu 2016 papež František vyzval EU, aby přišla „s novými, otevřenějšími a spravedlivějšími modely“. Svatý otec zdůraznil zejména význam sociálně tržní ekonomiky, což je model, který je zakotven jako jeden z cílů Unie v jejím primárním právu. Sekretariát COMECE podporuje v souladu s prohlášením biskupů COMECE Evropská společenství solidarity a odpovědnosti myšlenku sociálně tržního hospodářství a vyzývá EU, aby zlepšila koordinaci hospodářských, sociálních, jakož i daňových politik. Evropská unie by 1) neměla ztrácet ze zřetele svou strategii Evropa 2020, 2) zabraňovat trvání nejistých pracovních podmínek a 3) vybudovat pevný základ pro hospodářskou a měnovou unii.

Naše idea evropského pilíře sociálních práv

Sekretariát COMECE vítá široký tematický rozsah prvního návrhu. Zahrnuje mnoho sociálních práv, jež obhajuje rovněž katolické sociální učení. Je zvláště pozitivní, že v návrhu dokumentu jsou zahrnuta sociální práva předložená svatým papežem Janem XXIII. v encyklice Pacem in terris (1963). Spolu s Komisí pro sociální věci COMECE proto Sekretariát vyzývá EU, aby vytvořila sociální dimenzi evropského integračního projektu, a to při zachování spravedlivé rovnováhy mezi principy solidarity a subsidiarity.

Naše doporučení ke zdokonalení prvního návrhu

Sekretariát také identifikoval některé otázky, které v současném návrhu nejsou dostatečně pokryty nebo objasněny. Sekretariát proto vyzývá Evropskou komisi, aby vzala v úvahu tato doporučení:

Podpora politiky soudržnosti

Je třeba vyjasnit souvislost a propojení návrhu se stávajícími iniciativami, jako je Balíček sociálního investování (2013) nebo strukturální a investiční fondy EU. Sekretariát COMECE kromě toho doporučuje, aby Evropská komise výslovně zdůraznila spojitost se sociálním začleňováním podle čl. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (TFEU).

Uplatnění v širokém rámci celé EU

Sekretariát COMECE vyzývá EU k realizaci Pilíře v celé EU, tj. ve všech členských státech, a nejen v 19 zemích eurozóny. Sociální práva jsou nezadatelná a nedělitelná. Evropská unie a její členské státy by proto měly zvážit, zda realizovat iniciativu v rámci celé EU, aby bylo zajištěno, že pilíř sociálních práv se neobrátí proti svému původnímu cíli a dále neprohloubí rozdíly mezi evropskými regiony.

Zajištění možnosti vynucení sociálních práv

Sekretariát doporučuje pravidelné sledování zavádění ustanovení pilíře na evropské i národní úrovni na základě aktuálních ukazatelů a se zapojením všech zúčastněných stran. Zejména by EU mohla zvážit možnost prosazení ustanovení týkajících se vzdělávání (kapitola 1) a sociálního zabezpečení (kapitola 3) prostřednictvím doporučení pro jednotlivé země (CSR) v rámci Evropského semestru. Kapitola o pracovních podmínkách by zase mohla poskytnout základ pro aktualizaci pracovního práva EU.

Důraz na přirozenou vazbu mezi právy a povinnostmi

Papež František doporučuje „vytvoření kultury lidských práv, která moudře spojuje hledisko jednotlivce ... s hlediskem obecného dobra ,nás všech‘, zahrnujícím jednotlivce, rodiny a zprostředkující skupiny, které společně tvoří společnost“. Po vzoru preambule Listiny základních práv EU by Pilíř sociálních práv mohl také jasněji vyjádřit přirozené spojení mezi právy a povinnostmi.

Chránit neděli jako týdenní den odpočinku

Jelikož se v době digitalizace ekonomiky a nových flexibilních pracovních postupů stále více stírá hranice mezi soukromým a pracovním životem, sekretariát COMECE navrhuje zahrnout ohled na důstojnou pracovní dobu a právo na každotýdenní společný den odpočinku. Tímto dnem by měla být v zásadě neděle, uznávaná tradicí a zvyklostmi ve většině členských států nebo regionů.

Znovu promyslet pojem vzdělání

Sekretariát podporuje důraz na vzdělání, dovednosti a celoživotní učení, neboť dávat Evropě naději v současné krizi „znamená investovat do jednotlivců a do toho, v čem jejich talent získává tvářnost a vzkvétá“.[1] Výuka nesmí být nikdy omezena na poskytování pouhé technické znalosti, ale má spíše vybavit všechny lidi v EU vhodným a úplným vzděláním.

Hospodářská a finanční krize otřásla vírou ve společný evropský vývoj. Ukázalo se, že bez spolupráce a dialogu na evropské i celosvětové úrovni není národní stát sám již schopen řešit naléhavé sociální a hospodářské výzvy naší doby. Sekretariát COMECE proto doufá, že navrhovaná iniciativa Evropského pilíře sociálních práv obnoví sociální konvergenci v Evropě a přispěje k vytvoření kultury, která „vede globalizaci samu k cíli, jímž je solidární humanizace“.[2]


[1] František, Projev v Evropském parlamentu, 2014.

[2] Benedikt XVI., Caritas in veritate, 42.

 

 

Tisk   |   Poslat článek známému