Historie

Počátky Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK (SO ČBK) je třeba hledat v devadesátých letech 20. stol na půdě politologicko − ekonomické sekce České křesťanské akademie, kterou tehdy vedl prof. Lubomír Mlčoch. Zde se zrodila myšlenka na sepsání pastýřského sociálního listu, podobně jako tomu bylo i v jiných bývalých socialistických zemích, t. č. v Maďarsku, který by reflektoval ekonomickou transformaci po listopadu 89 v českých poměrech. Seminář v Jihlavě, organizovaný zmíněnou sekcí, tento záměr potvrdil a záhy na to byl tlumočen presidentu ČKA Tomáši Halíkovi. Jeho prostřednictvím se dostal záměr ke kardinálu Miloslavu Vlkovi, tehdejšímu předsedovi ČBK. Kardinál Vlk poté pověřil prof. Mlčocha složením pracovního týmu. Stálá rada ČBK pak 8. ledna 1998 záměr a složení týmu schválila. Tým čítal 13 členů (většina členů týmu již zemřela) a k němu patřilo dalších 5 spolupracovníků, kteří s pracovním týmem při přípravě dokumentu komunikovali. Tým se scházel k diskusi nad pracovními návrhy dokumentu v zasedací síni ČBK, Thákurova 3 s administrativním zázemím sekretariátu ČBK. Pracovní verze dokumentu procházely připomínkovým řízením. 5. pracovní verze pak byla vydána ČBK k 17. listopadu 2000 pod názvem Pokoj a dobro. Pastýřský list se setkal s překvapivě širokou odezvou. Pracovní tým se scházel dál a shromažďoval podněty vzešlé z diskuse nad dokumentem. Po dvou letech byl připraven list Žeň veřejné diskuse k listu Pokoj a dobro. Většina členů pracovního týmu měla zájem se dál scházet. Na schůzky přicházeli i další zájemci a přizvaní hosté. Skupina se začala neformálně označovat podle názvu pastýřského listu „Pokoj a dobro.“

Předěl v historii skupiny nastal v roce 2012. Prof. Mlčoch připomněl dopisem kardinálu Dukovi, novému předsedovi ČBK, existenci skupiny spolu se žádosti o uvolnění z funkce jejího vedoucího. Zároveň vyjádřil přání, aby práce skupiny pokračovala dál a navrhl za svého nástupce Jindřicha Šrajera, salesiána, vyučujícího na TF JU v Českých Budějovicích. Po společném setkání všech zainteresovaných kardinál Duka následně oficiálně do funkce vedoucího Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK, která později začala používat zkratku SO ČBK, navrženého nástupce jmenoval. Skupina tak získala oficiální uznání jako jedna z pracovních složek ČBK (naddiecézní aktivita). Následně byl naformulován její statut a struktura - zaměření činnosti, její poslání, kompetence, ustavila se výkonná rada SO, a to nejdůležitější: etablovali se noví členové. Pro rozjezd činnosti skupiny byla významnou grantová finanční podpora ze strany Renovabis pro léta 2013-2018. Díky ní se ustavila pozice výkonného asistenta skupiny, který zajišťuje nezbytnou administrativní a logistickou činnost potřebnou pro chod skupiny. Tato skutečnost je významnou s ohledem na to, že ti, kteří se podílejí na činnosti skupiny, ať z pozice člena, spolupracovníka, sympatizanta či externího odborníka, se do této činnosti zapojují ve svém volném čase, dobrovolnicky, nad rámec svých profesních povinností.  

Struktura a činnost SO ČBK se v průběhu času nadále profiluje tak, aby co nejlépe odpovídala na požadavky doby. Z tohoto důvodu se v roce 2019 upustilo od původního vnitřního rozdělení do tří odborných sekcí skupiny: Politicko – sociální, ekologické a ekonomické, které svým specifickým zaměřením vykazovaly jistou míru samostatnosti pod vedením odborného garanta sekce. Smyslem tohoto kroku bylo práci skupiny více homogenizovat a učinit její činnost flexibilnější vzhledem k aktuálním otázkám doby. V současné době je skupina strukturována do odborných grémii, které mají každé svého odborného garanta. Věnují se aktuálním otázkám v sociální oblasti (viz. témata).

Mezi aktivity skupiny patří osvětová činnost (publikace, přednášky, konference, webová stránka), dialog s odbornou veřejností o sociálních otázkách, vypracovávání stanovisek k aktuálním otázkám v sociální oblasti, apod. SO ČBK také spolupracuje s jinými církevními a občanskými iniciativami v sociální oblasti (např. Iupax, ČKES, apod.).  

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE