Články

PREAMBULE

Články a komentáře členů skupiny i externistů průběžně reagují na konkrétní problémy a otázky současné společnosti a aktualizují je v kontextu sociální nauky církve. Názory a postoje jednotlivých autorů nevyjadřují oficiální stanoviska SO ČBK.


Teologie politiky (Jiří Šenkýř)

Na prahu nové éry, čtvrt roku před událostmi v americkém Kapitolu, píše papež František encykliku Fratelli tutti. Její podtitul zní: O bratrství a sociálním přátelství. (Sociální přátelství je jiný pojem pro dobrou politiku.)

Ekologii a ekonomiku v dnešním světě nelze oddělit: úvaha nad myšlenkovou mapou Ludmily Barborkové (Hana Čížková)

Výzkum ekologických a ekonomických souvislostí již přinesl dostatek důkazů o provázanosti lidských aktivit s prostředím dnešního světa. Zapracování jejich závěrů do každodenního života však vyžaduje aktivitu dalších profesních skupin i široké občanské společnosti: v první řadě širokou osvětu,  v návaznosti na ni potom jak strukturální změny v celospolečenském měřítku, tak i změny v prioritách a chování jednotlivců.

Lidská důstojnost a instrumentalizace člověka nejen s ohledem na dárcovství gamet v ČR

Základní etický a právní princip lidské důstojnosti je stále předmětem diskuzí, zejména v případě, kdy hrozí instrumentalizace člověka. Rádi bychom vás informovali o právě vydaném odborném článku, který se principem lidské důstojnosti a souvisejícím problémem instrumentalizace člověka zabývá jak z obecného, tak z velmi aktuálního aplikovaného hlediska: s ohledem na dárcovství gamet v ČR. Vznik článku byl finančně podpořen v rámci Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK; autorem článku je Vojtěch Šimek.

Jak je to s lidskými právy? (Jiří Zajíc)

Na 10. prosince připadl Den lidských práv. V roce 1949 byla toho dne přijata Všeobecná deklarace lidských práv. Při pohledu na dnešní svět se nám velmi snadno může zdát, že i po těch jednasedmdesáti letech zůstala jejich proklamace jen na papíře. A napadne nás jistě hned spousta příkladů, jak je s lidskými právy hanebně nakládáno.

Vyjádření k umělé inteligenci, robotice a „autonomním“ systémům

Vyjádření k umělé inteligenci, robotice a „autonomním“ systémům: European Group on Ethics in Science and New Technologies,Brusel (9. března 2018). Dostupné: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dfebe62e-4ce9-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-84689254. Překlad: Bolek Vraný (v rámci aktivit pracovní skupinky J. Šenkýře, věnující se otázkám spojeným s digitalizací).

Kázání pro pátou neděli postní (P. Jindřich Šrajer)

V situaci zavřených kostelů, kdy křesťané nemohou slavit nedělní bohoslužby, přinášíme touto cestou duchovní slovo "na dálku". Jde o kázání na liturgické texty 5. neděle postní, cyklus A; bohoslužba slova: první čtení Ez 37, 12-14, druhé čtení Řím 8, 8-11, evangelium Jan 11, 1-45. Kázání si připravil P. Jindřich Šrajer.