Zítra začíná Doba stvoření, několik týdnů, během nichž máme příležitost věnovat větší pozornost tomu, že nás a svět, který můžeme společně se všemi ostatními tvory obývat, stvořil dobrý Bůh, aby se o dobro, jímž sám je, mohl s námi podělit. Je to čas, kdy můžeme děkovat za svět a všechny jeho obyvatele.

Můžeme si také více všímat toho, jak jsou naši spolutvorové zneužíváni a vykořisťováni, a společně volat po nápravě. Můžeme si také všímat toho, jak společná starost o ohrožený svět posiluje ekumenická pouta mezi křesťany a přispívá k vytváření všelidské solidarity. Doba stvoření se slaví v mnoha křesťanských církvích v týdnech mezi 1. září a 4. říjnem zhruba od roku 2000, více o původu slavení se můžete dozvědět zde https://seasonofcreation.com/about/the-season-of-creation-story/.

Každý rok předkládá Ekumenický řídící výbor Doby stvoření téma, které umožňuje křesťanům různých denominací po celém světě sjednotit se kolem určitého aspektu svého vztahu k stvořenému světu. Tématem roku 2023 je „Ať proudí spravedlnost a pokoj“, logem oslav je „Mohutná řeka“. Obojí odkazuje k verši z knihy proroka Amose: „Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jako proudící potok!“ (Am 5,24). Ekumenický Řídící výbor nás vyzývá, abychom naslouchali těm, kdo jsou nejvíc zasaženi klimatickou nespravedlností a ztrátou biodiverzity, propůjčovali jim svůj hlas a zasazovali se o klimatickou a ekologickou spravedlnost. Zve nás, abychom svými modlitbami a liturgiemi volali po spravedlnosti, nejen pro lidi, ale pro všechno stvoření, abychom se zodpovídali ze svých ekologických hříchů, měnili své postoje a svá jednání a budovali správné vztahy nejen s lidmi, ale se všemi Božími tvory, abychom tak svými životy ztělesňovali vzájemnou propojenost, partnerství mezi lidmi a vším ostatním, co žije na Zemi. Jednotlivé toky, jimiž se Boží pokoj a spravedlnost vlévá do stvoření – jednotlivci, rodiny, křesťanské denominace – se jako přítoky mohutné řeky mohou spojit ve větším hnutí za spravedlnost.