Od r. 2013 se naše farnost zapojila do státní podpory zaměstnanosti (vycházející především ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a z Vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb., o zaměstnanosti). Deklaruje se zde mj., že právo na zaměstnání je jedním ze základních práv občana.

Nástroje státního dotačního titulu  tzv. aktivní politiky zaměstnanosti  byly aktualizovány v r. 2012 a patří mezi ně i Veřejně prospěšné práce (dále jen „VPP“).  „Jedná se o časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované  ÚP (úřadem práce). Tato místa vytváří zaměstnavatel (tedy  zde farnost) na základě písemné dohody s ÚP ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání (na dobu určitou) nejdéle na dobu 12 po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru. Finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance, který byl veden v evidenci ÚP, na takto vytvořeném místě může být zaměstnavateli poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění.“[1]

Takto zaměstnané osoby (2-4) v naší  farnosti pracují na základě Dohody o pracovní činnosti. Farnost musí zabezpečit z vlastních personálních zdrojů či externích vedení mzdového účetnictví (zvolili jsme externí agenturu, která tuto službu poskytuje za 180,- Kč /jedna osoba/1 měsíc).  Je nutné těmto zaměstnancům vytvořit sociální zázemí (toaleta, šatna, kuchyňka – na faře). Jeden z farníků – aktivní starobní důchodce – těmto zaměstnancům rozděluje práci a příp. obstarává pro ně potřebný materiál. Tito lidé pracují především na pozemku kolem fary (odstraňování roští, sekání trávy apod., výkopové práce pro instalaci hydroizolace farní budovy,  výsadba stromů, sběr plodů ze stromů).

Zatím se tato spolupráce osvědčila a myslím, že je to dobré pro farnost i pro uchazeče  o zaměstnání registrovaných na ÚP.

 


[1] https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz