Účastníci hnutí "Křesťan a práce" se letos na svém tradičním semináři zabývali souvislostmi politiky a trhu práce. Obzvláštní pozornost byla věnována lidem nad 50 let, kteří jsou při současném fungování trhu práce výrazně znevýhodňováni.

 

“K cílevědomé politice na trhu práce - se zvláštním zřetelem na občany 50+"

                   Velehrad 11. – 13. září 2015

 

Letošního tradičního semináře KaP se zúčastnili zájemci o tuto problematiku z České Republiky, Anglie, Belgie, Holandska, Itálie, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska, celkem kolem 150 účastníků. Zahájení byl přítomen J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, aby odevzdal nejvyšší ocenění udělované Českou biskupskou konferencí – Pamětní medaili za zásluhy o šíření sociálního učení církve – Ing. Luďku Rychetníkovi, CSc. Současně pronesl úvodní modlitbu a udělil požehnání, které pak provázelo celé další jednání semináře v mimořádně přátelské atmosféře a plodné diskusi s maximálním využitím času.

 

Seminář ukázal, že vedle specifických problémů se zaměstnaností starší generace (mapovaných ze sociálního, psychologického i ekonomického hlediska) jsou neméně vážné problémy ve skupině mladých lidí do 25 let. Mezi uvažovanými souvislostmi byla společensko-ekonomická transformace, jíž naše civilizace prochází, hnána prudkým technologickým rozvojem, globalizací, demografickými, ekologickými a klimatickými změnami včetně migračních vln. Kapitalismus globální epochy přispěl k dezintegraci rodiny jako instituce a prekérnost zaměstnaneckého postavení obou věkových skupin ukazuje na dominanci kapitálu nad prací, v protikladu s normativními principy sociálního učení církve. V minulosti se práce každého člověka významně podílela na dalším rozvoji celé lidské společnosti. V současnosti může vzhledem k obrovskému pokroku v oblasti robotizace a informačních technik dojít k velikému zlomu s katastrofickým dopadem na celý další vývoj. Přitom současná technologicko-ekonomická pravidla jsou prakticky nepoužitelná, je nutno vycházet ze starořeckého přístupu (Sokrates a Aristoteles), ve středověku dále rozvinutého Tomášem Akvinským na základě křesťanského vnímání světa. 

 

Sklony k exkluzi a k přednostnímu zájmu jen o zapracované pracovníky v letech jejich nejvyšší výkonnosti jsou krátkozraké a v konečných důsledcích kontraproduktivní i pro podnikatele. Nedostatek pracovních sil jako důsledek demografického vývoje v Evropě v minulých desetiletích nelze řešit jen utilitárně pochopenou imigrací ze zemí ohrožených nestabilitou a válkou. Sociální smír – jako mír vůbec – je plodem spravedlnosti a solidarity. Společné dobro si žádá spolupráci kapitálu a práce. Dobré příklady praxe podnikatelských i odborových svazů, jakož i občanské ekonomiky z jednotlivých zemí dokazují, že cílevědomá politika na podporu jak pracovních aktivit lidí 50+, tak začleňování mladé generace do trhů práce je jedinou zárukou pro tolik potřebné obnovení důvěry v budoucnost v celé Evropské unii. Na semináři představené příklady dobré praxe spočívaly především na osvíceném lidském přístupu křesťanských podnikatelů, na polostátní dvoukolejné učňovské výchově, na sledování a vytváření pracovních a společenských kompetencí, na mezigenerační spolupráci, na sociálním dialogu a na vytváření podniků solidární ekonomie.

 

Na semináři se účastníci seznámili se základními myšlenkami nejnovější encykliky papeže Františka Laudato si´. Encyklika jako další pokračování papežských encyklik tvořících sociální učení církve nabízí přístup 'integrální ekologie', který naznačuje nadějnou cestu zdola, opírající se o křesťanskou spiritualitu. 

 

V závěrečné diskusi se účastníci shodli na těchto hlavních doporučeních:

a) Při řešení uvedených složitých problémů je třeba vycházet ze sociálního učení církve včetně poslední encykliky Laudato si´.

b) Je úkolem účastníků semináře, aby ve svých  komunitách rozšiřovali poznatky ze semináře a hledali nová netradiční řešení, opírající se o nezkreslený výklad encykliky Laudato si´ včetně zajištění otevřené diskuse.

c) Organizátoři příštího semináře na Velehradě 2016 se mají zaměřit na aplikaci encykliky v oblasti trvale udržitelného života.   

d) Účastníci semináře mají ve svých komunitách a jejich okolí všestranně usilovat o boj za zachování základních hodnot křesťanské civilizace (lidská důstojnost, veřejné blaho), základních principů etiky (předběžná opatrnost, konflikt zájmů) i za zušlechtění současného společenského, politického, kulturního i vědeckého života.

e) Lidská pospolitost si musí vynutit návrat k dřívějšímu spolehlivému základu lidského poznání a odmítnout dnešní názor, že každý člověk má nárok na svoji pravdu, jejíž váha však závisí na velikosti kapitálu, který za ní stojí. 

 

 

Účastníci semináře KaP

Velehrad, 13. září 2015

 

Redakčně sestavil pověřený tým: L. Rychetník, V. Němec, L. Mlčoch, M. Lokajíček, L. Němcová