- zpráva ze setkání sociální komise COMECE (Brusel, 28.–29. 11. 2017). Problematika práce, jejíž reflexe je významnou součástí sociální nauky církve, se stala předmětem dvoudenního společného setkání Sociální komise COMECE se zástupci katolických organizací jako jsou odbory či sdružení podnikatelů, dalšími specialisty a evropskými politiky (zasedání se zúčastnil poslanec EP Nicola Danti).

Výchozí otázkou byla budoucnost práce v podmínkách dynamické proměny struktury hospodářství v rozvinutých zemích, zejména v souvislosti s tzv. digitalizací, tj. procesem nahrazování lidské práce roboty a digitální technikou. U nás se o digitalizaci, jež je někdy nazývána čtvrtou průmyslovou revolucí, hovoří přibližně od roku 2015, což je ve srovnání s rozvinutou debatou na západě Evropy poměrně pozdě, a to zvláště vezmeme-li v úvahu, že česká ekonomika může být vlivem své specifické struktury (zaměření na průmyslovou výrobu) zasažena digitalizací dosti silně. Důsledky digitalizace přitom budou patrně velmi rozporuplné, kdy na jedné straně bude docházet k masivnímu úbytku pracovních míst, a na druhé straně budou nová – a kvalifikovanější – místa vznikat. Z příspěvků bylo patrné, že s větším optimismem sledují tento vývoj zástupci zaměstnavatelů, zatímco z hlediska odborů převažují spíše rizika. V každém případě je potřebné tuto problematiku pozorně sledovat, abychom na různých úrovních byli schopni včas zachytit nové trendy a vhodně na ně reagovat.

Sociální komise COMECE chce přispět k této reflexi formulací stanoviska k budoucnosti práce. Výchozí návrh tohoto dokumentu vzešel ze spolupráce sekretariátu COMECE (M. Vennewald) a tří národních delegátů (S. Beretta, J. Verstraeten, J. Jinek), a tento návrh byl potom prodiskutován s účastníky setkání, kteří k němu připojili řadu užitečných připomínek. Ty budou nyní zapracovány tak, aby na příštím setkání Sociální komise mohl být finální dokument schválen a následně zveřejněn. Je velkou snahou předsedy Sociální komise COMECE biskupa Gianni Ambrosia, aby byl dokument předložen již na jaře příštího roku, tedy předtím, než skončí jeho funkční období (příští rok bude volen nejen nový předseda sociální komise, ale rovněž předseda celé COMECE, neboť dosavadní předseda, kardinál Reinhard Marx, již odsloužil druhé funkční období).

Zájemcům o tuto problematiku rádi poskytneme návrh dokumentu k pročtení a uvítáme i případné připomínky (jakub_jinek[at]hotmail.com).