Přečtěte si poslední číslo revue Salve... Revue Salve je možné zakoupit v kamenných prodejnách či objednat v nakladatelství Krystal OP (http://www.krystal.op.cz/). Obsah čísla naleznete na webových stránkách časopisu: https://salve.op.cz/.

 

Poslední číslo revue Salve věnuje pozornost tématu „Ekologická etika“. Na základě impulsů sociální encykliky papeže Františka Laudato si‘, která vyšla před třemi lety, jsou v něm načrtnuty základní rysy křesťanského etiky životního prostředí, představena aktuální diskuze o tomto tématu a poukázáno na současné výzvy a eticky palčivé otázky.

Ekologické číslo Salve je otevřeno studií člena Pracovní skupiny pro sociální otázky SO ČBK Petra Štici, která teologicky uvádí do Laudato si’. Příspěvek nastiňuje základní obsahové linie encykliky a myšlenkové tradice, o něž se papež František opírá, představuje specifické rysy encykliky, zamýšlí se nad jejím významem pro církev i společnost a nabízí její sociálně-etický komentář. Navazující anketa, do níž přispěli Václav Malý, Bedřich Moldan, Jiří Nečas, Matúš Kocian, Marek Drápal, David Pithart a br. Josef, dále rozvíjí otázku potenciálu papežova dokumentu pro celý svět – svět, který ještě v nedávné minulosti často sklouzával do prvoplánové a schematické kritiky křesťanství (a jemu předcházejícího biblického judaismu) za jejich údajnou zodpovědnost za současnou ekologickou katastrofu, kterou měl umožnit jejich přezíravý a kořistnický vztah ke stvořenému světu. Tento přístup, opřený o povrchní čtení zprávy o stvoření v knize Genesis, fundovaně zpochybňuje Andreas Lienkamp a ukazuje, že v základech židovského a později křesťanského vztahu ke stvořenému světu naopak stojí v prvé řadě zodpovědnost za něj.

Následující studie Ingeborg Gabrielové nasvěcuje téma z antropologické a sociálně-etické perspektivy. Autorka pojmenovává nejzávažnější ekologicko-etické otázky současnosti a poté věnuje pozornost kořenům ekologické krize, které spatřuje – podobně jako papež František – v antropologii moderní západní civilizace. Eticky odpovědný přístup k životnímu prostředí proto vyžaduje ponejprv nový pohled na člověka, k jehož formulování může výraznou měrou přispět rovněž křesťanská etika.

Přínos křesťanství pro současnou ekologickou etiku hraje důležitou roli také v článku Lucie Kolářové, který pojednává o vztahu teologie stvoření a eticky odpovědného přístupu k přírodě. Autorka, rovněž členka SO ČBK, v něm přibližuje, co je z hlediska teologické systematiky obsahem stvoření ve vztahu ke světu, přírodě a prostředí. Zabývá se realitou hříchu a formuluje reflektovaný pojem stvoření jako možný klíč pro vztah ke světu. Následující příspěvek Zdenky Sokolíčkové zasazuje argumentaci encykliky Laudato si‘ a křesťanské ekologické etiky obecně do celku současné odborné ekologicko-etické diskuze. Představuje hlavní odůvodnění, která se v současné ekologické etice vyskytují, a zkoumá potenciál antroporelacionálního přístupu encykliky Laudato si‘ ve smyslu základu pro etiku životního prostředí coby etiku odpovědnosti.

Aby se sociální a ekologické podněty z encykliky dostaly skutečně do reálného života, je třeba, aby ovlivnily spiritualitu křesťanů a jejich společností. Je tedy nutné promýšlet i téma křesťanské ekologické spirituality. Papež František po právu v závěru encykliky Laudato si‘ poukazuje na to, že „politika ekologicko-sociální transformace“ předpokládá životní styl, který jde takové politice naproti, tedy že vyžaduje environmentální odpovědnost jednotlivce. Ekologická konverze, ekologická výchova a ekologická spiritualita se v tomto světle ukazují jako důležité kategorie, jejichž reflexe mají pro ekologickou etiku zásadní význam. Poslední dva články v předkládaném Salve věnují pozornost právě tomuto tématu. Michael Rosenberger ve svém příspěvku nastiňuje základní stavební kameny křesťanské spirituality stvoření. Nahlíží přitom křesťanskou spiritualitu stvoření z perspektivy různých teologických disciplín a zkoumá její možný přínos pro sekulární ekologickou etiku. Vojtěch Kohut OCD, znalec díla a spirituality sv. Jana od Kříže, se ve svém příspěvku zabývá otázkou tvorstva v duchovním zrání podle tohoto světce a mystika.

Revue Salve je možné zakoupit v kamenných prodejnách či objednat v nakladatelství Krystal OP (http://www.krystal.op.cz/). Obsah čísla naleznete na webových stránkách časopisu: https://salve.op.cz/.