Dne 19. února 2016 proběhl seminář ekologické sekce SO ČBK, jehož tématem byla reflexe nad obsahem encykliky Laudato si´.

 

 

 

1) Hlavním hostem dopoledního programu byl RNDr. Matúš Kocian, Ph.D.:

 • přednášející úvodem zdůraznil, že encyklika Laudato si´se zásadně nevymyká z kontextu sociálního učení církve, ale navazuje na něj a nezakládá tudíž samostatnou ekologickou nauku církve; novost encykliky spočívá v důrazu na ekologické otázky a jejich zpracování v odborném kontextu; papežské imprimatur řadí Františka do proudu tzv. ekologické etiky;
 • červenou linií encykliky je primárně apel na změnu postoje a mentality katolíka (ne výzva k mechanickému provádění jednotlivých úkonů ekologicky zodpovědného životního stylu) – tzv. ekologické obrácení, tj. změna nespravedlivých návyků části lidstva;
 • přednášející dále hovořil o historickém vzniku a vývoji  přírodovědecké metodologie, o pojetí přírody v novověku a spoluzodpovědnosti křesťanství za daný vývoj, o antropocentrismu a tzv. antropocentrickém vybočení (papež František), o technice a technologii jako prostředcích k ovládání přírody a o kapitalistickém nastavení ekonomiky, jejímž cílem je neustálý růst a akumulace finančního bohatství a zisku;
 • byl představen ekologický model fungování společnosti, o kterém hovoří encyklika: model zohledňující tzv. externality: každá lidská činnost musí plně započítávat důsledky z ní vyplývající; reálnou hodnotou, kterou dnes zastupují peníze, je vytěžená příroda
 • závěrem přednášející uvedl několik principů charakteristických pro encykliku Laudato si´:
  • církev patří na stranu chudých a ohrožených – mezi něž dnes patří příroda a sám život
  • učení církve jako součást ekoetiky, etické zohlednění mimolidského života
  • důraz na alternativní pojetí kvality života
  • konečným cílem ostatních tvorů a přírody není člověk – otevřenost vůči biocentrickým směrům
  • rehabilitace ekologů a ochránců přírody, kteří bývají v katolické církvi nezřídka zdrojem posměchu
  • tzv. ekologické obrácení – nutnost redefinovat pokrok, nově nastavit ekonomické limity
  • princip podřízenosti soukromého vlastnictví obecnému dobru – zlaté pravidlo sociálního jednání
  • „obejmutí“ světa nikoliv v rovině vlastnění, nýbrž duchovně (krásno, pravda, Bůh) – kontemplovat svět jako Tajemství
 • v diskuzi zazněly související postřehy:
  • jádrem problematiky jsou hodnotové postoje
  • „protirůstové“ teorie se zdají být ne zcela realistické: příliš odporují genetickému nastavení člověka („R-strategie“) a nejsou zatím dostatečně propracované, a to ani z hlediska jejich sociální účinnosti; řešením by mohlo být naučit se žít s limitovaným růstem, který odpovídá přirozenému bio-psycho-sociálnímu nastavení člověka
  • církev by se měla důrazně postavit proti genovým manipulacím – jednání s velmi nebezpečnými a nevratnými důsledky

2) Následovala kratší prezentace Tomáše Bayera, Ph.D. pod názvem K biosféře racionálně, ne však kořistnicky:

 • tématem byla environmentální podmíněnost kultury (podmíněnost přežitím a udržitelností)
 • závěr: co nejhlubší znalosti přírodních věd jsou naprosto klíčové pro kompetentní křesťanskou etiku

3) Na závěr dopoledního programu promítl doc. RNDr. Josef Rajchard, Ph.D. prezentaci na téma druhové diverzity a jejích vazeb na sociální prostředí člověka, včetně reflexe důvodů (etické i praktické) ochrany této diverzity – příspěvek zde.

Celkový počet účastníků semináře: 22.

4) Odpoledne proběhlo interní jednání SO ČBK. Témata:

 • informace o projektu SO na další období
 • informace o víkendovém výjezdu SO, plánovaném na přelom září/října 2016
 • informace a diskuze o plánované publikační činnosti (překlady i vlastní tvorba)
 • návrh dlouhodobého záměru spolupráce s Charitou ČR
 • návrhy ohledně osvětové činnosti SO a vlastních témat skupiny

Podrobnosti pro členy SO jsou uvedeny v zápise ze semináře.

zapsala: Lucie Kolářová