Dne 13.5.2016 proběhl seminář ekonomické sekce na téma Ekonomie a její antropologický rozměr.

 

 

Průběh jednání:

 

1. Úvod

J. Šrajer uvítal přítomné členy SO ČBK a hosta.

2. Role člověka v ekonomii (Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.)

 • Vymezení ekonomie:
  • ekonomie je široký obor
  • ekonomie je  věda, která řeší alokaci zdrojů tj. mechanismus rozdělení
  • ekonomie je metoda, která neřeší, co je obsahem užitku, řeší funkci užitku
 • Významné koncepty ekonomie:
  • Backer – ukazuje, že ekonomie může souviset i s dalšími obory jako např. sociologií, psychologií, etikou (v díle A Treatise on the Family řeší otázku, koho si vzít, kdy se rozvést, kolik mít dětí atd. Pohlíží také na manželství jako na prostředek uspokojování potřeb socializace a reprodukce. Kniha je popisem charakteru manželství jako trhu).
  • Smith – kniha Teorie mravních citů, v níž autor poukazuje na rámec lidského fungování, na což ekonomie odpověď nedává; kniha Bohatství národů zabývající se řešením alokace zdrojů
  • koncept racionálních očekávání ze 60. let – člověk dělá racionální predikce o tom, co se kolem něj bude dít a na to reaguje
  • Debré – modelování a s ním spojená otázka, do jaké míry jsme schopni dělat přesné predikce na základě našeho uvažování
  • přesnost predikce klesá se vzdalujícím se horizontem
  • uvažujeme dva základní přístupy:
   • modelování, které staví na tom, že člověk je schopen dělat relativně přesné predikce, přičemž musíme mít na paměti, že vždy hrajeme s určitou mírou nespolehlivosti, tzv. černá labuť (koncept N. Taleba – v ekonomické souvislosti jde o události, které přijdou nečekaně, aby zvrátily dosavadní vývoj trhů)
   • svět je natolik komplexní a schopnost člověka je tak omezená, že nejsme schopni dělat přesné predikce (autoři Friedman, von Hayek)
 • Oblast finanční regulace:
  • musíme si připustit, že může nastat problém a zároveň musíme mít jistou míru odvahy jej řešit
  • Basilejské dohody I–IV, jsou dokumenty, které představují doporučení pro bankovní právo a regulaci Basilejského výboru pro bankovní dohled. Rozsah dokumentů s každým dalším výrazně nabývá, přesto k poznání rizika a jeho regulace ve výsledku nepomáhají
  • i když děláme cílování na základě predikcí, komplexnost světa je taková, že výsledek je nejistý
  • s komplexností světa nelze bojovat komplexností regulace
  • musíme reagovat na to, co bude, a ne na to, co bylo

3. Ekonomika, lidskost a vzdálení bližní (Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.)

Příspěvek dr. Vojtěcha Maška, sociálního a hospodářského etika z KTF UK, nabídl zamyšlení nad "rozpolceností" antropologických předpokladů současné teorie i praxe tržního hospodářství. Soustředil se na několik dílčích aspektů této rozpolcenosti, zejm. oddělení zištnosti a dobročinnosti, osobního a institucionálně-zprostředkovaného bytí, konkurence a spolupráce a sebepoznání člověka ve vztahu k nejistotě a tajemství. Každý z těchto aspektů byl pojednán z hlediska křesťanské hospodářské etiky a jejího dialogu se současnou hospodářskou a sociální filosofií.

Diskuze

V diskusi bylo navázáno na oba přednesené příspěvky v následucících bodech:

 • ČNB se považuje za úspěšnou i přes politickou nestabilitu. V čem je ta síla?
  • ČNB je v sektoru východní Evropy unikátní v oblasti technické pomoci v dalších zemích, které pomoc potřebují. Bylo nám pomoženo a tak nyní pomáháme.
  • Systémový prvek – nezávislost centrální banky, z čehož plyne, že i když politika je nestabilní, banka je na tom nezávislá. Ekonomika je z velké většiny privatizovaná a z krátkodobého hlediska ji politické krachy neovlivňují.
 • Jaké jsou modely jmenování guvernéra centrální banky?
  • V ČR jmenuje guvernéra prezident. Odstoupení kontrasignuje premiér, ale jmenování je výhradně na prezidentovi.
  • Mohl by existovat model, kdy jmenování je prezidentem plus kontrasignace premiérem.
  • Další možností je, že prezident navrhuje a jmenuje, což musí potvrdit senát. To je asi nejlepší model, když je prezident ohlídán senátem.
  • Např. na Slovensku je jmenování parlamentem.
 • Nakolik je věcí jen politiků, aby usměrnili ekonomii v některých otázkách/oblastech a nakolik má tuto seberegulaci ekonomika sama v sobě?
  • V ekonomii se odráží sociální preference a dle toho je alokace zdrojů.
 • Bankovnictví se dnes stalo nezbytnou infrastrukturou pro fungování ekonomie.

4. Odpoledne pokračovalo interní jednání členů SO ČBK - zápis dostávají členové emailem.

Počet účastníků: 18.

Zapsala: Martina Kočerová