„Vládněte nad rybami moře, nad ptáky a nad všemi živočichy země“. (Gn 1,28b) Tento příkaz Stvořitele bývá nepochopen ze strany mnohých, včetně některých křesťanů. Setkáváme se s názorem, že křesťanství zavinilo devastaci životního prostředí, přírody.

Odpovědná správa Božího stvoření

Vládněte nad rybami moře, nad ptáky a nad všemi živočichy země“. (Gn 1,28b)

Tento příkaz Stvořitele bývá nepochopen ze strany mnohých, včetně některých křesťanů.  Setkáváme se s názorem, že křesťanství zavinilo devastaci životního prostředí, přírody. Klade se mu za vinu, že svým učením vytvořilo předpoklady pro vyhubení rostlinných a živočišných druhů a necitlivé zacházení s živými tvory. Jiní zase považují i odborné a vědecké snahy o ochranu přírody, záchranu ohrožených druhů organismů či jejich studium za podezřelé „zelené aktivity“ a odvolávají se na výše uvedený citát.

Boží příkazy je třeba brát vážně. Do role „vládnutí“ ve smyslu správcovství jsme byli Stvořitelem postaveni. K této vládě určitě patří využívání stvoření k veškerému našemu užitku, ale také ke zkoumání a tím k poznávání jeho velikosti: úžas nad krásou a velikostí stvoření může být i impulsem k víře či obohacením víry.

Je však třeba si ujasnit, jak je možné rozumět výrazu „vládnout“. V dějinách existovali bezesporu moudří vládci, kteří využívali svých poddaných, jejich práce a schopností, přitom však vládli tak, že jejich země vzkvétala a poddaní žili spokojeně v míru a v kontextu doby se jim dobře dařilo. Vládnul ale také Stalin, Hitler, Lenin, Pol-Pot a bohužel hodně dalších diktátorů…

Jaký typ „vlády“ vůči stvoření, Božímu dílu si představují ti, kdo se na výše uvedený  citát odvolávají ?

Lidstvo vládlo (a bohužel vládne) svěřenému stvoření spíš podle těch druhých příkladů vládců. A v důsledku toho Boží příkaz, uvedený v úvodu, nemůžeme splnit v celé šíři, dané při stvoření, protože jsme za posledních 500 let zcela vyhubili téměř 800 druhů živočichů a rostlin, další desítky druhů přežívají už jen v umělém prostředí a další jsme přivedli na samý okraj zániku. Tento počet označuje druhy známé a popsané, kolik druhů bylo zničeno zcela, aniž je lidstvo mohlo poznat a případně využít, neví nikdo. Vůči těmto neopakovatelným stvořením už lidstvo nemůže a nikdy nebude moci splnit Boží příkaz vládnutí. A proto nám tyto organismy ani nemohou sloužit k případnému užitku (pro který nám byly třeba darovány), o kterém ani nevíme – vyhubili jsme je dřív, než jsme je stačili poznat, prozkoumat a v souladu s Božím příkazem jim rozumně vládnout.

Jeden případ za všechny: dnes je farmakologicky prozkoumáno méně než 1% rostlinných druhů tropických deštných lesů. Údajně až 40% léčiv je vyráběno podle „vzorů“ objevených v rostlinstvu těchto oblastí… neznámé počty dosud nepoznaných a neprozkoumaných druhů dnes a denně hynou v plamenech vypalovaných tropických lesů...

Nehledě k praktické stránce věci, takovou „vládu“ bychom neměli dopouštět z úcty k Bohu a jeho shora uvedenému příkazu!

Josef Rajchard