Proběhl seminář na téma "Nezaměstnanost a rodina". Motto: „Snížení počtu narozených dětí někdy i pod hranici takzvané „prosté reprodukce“ způsobuje krizi systému sociálního zabezpečení, zvyšuje jeho náklady, vede k snižování uložených úspor, a tím i finančních zdrojů nezbytných pro investice, omezuje možnost disponovat kvalifikovanými pracovními silami, a tak ubývá „mozků“, z nichž může národ čerpat pro své potřeby. Málo, někdy i velmi málo početným rodinám hrozí nebezpečí ochuzení sociálních vztahů a neschopnost zajistit účinné formy solidarity. Tyto situace jsou příznakem slabé důvěry v budoucnost a znamením morální únavy. … V tomto ohledu jsou státy povolány zavádět politiku, prosazující centrální postavení a integritu rodiny, jež je založena na manželství mezi mužem a ženou, první a životodárné buňce společnosti, a starat se o její ekonomické a finanční problémy s ohledem na její vztahovou podstatu.“ Caritas in veritate, čl 44

 

Dne 14.3. proběhl v Praze odborný seminář ekonomické sekce SO ČBK na téma Nezaměstnanost a rodina.    

Na programu byly příspěvky doc. PhDr. Ing. Marka Loužka, Ph.DÚskalí rodinné politiky a Ing. Luďka Rychetníka, CSc.Zaměstnání nebo práce? Výhled do budoucna.

 

První referát pojímal problematiku rodinné politiky v kontextu konzervativně-liberální ideologie, což v teoretické rovině znamenalo zdůraznění tradiční hodnoty rodiny, prakticky pak odmítnutí jakékoliv státně-institucionální podpory rodiny. Bylo poukázáno na to, že taková podpora nepřináší zamýšlený efekt, tedy nepodporuje tradiční model rodiny, nýbrž naopak posiluje celkový trend defamilizace (např. posílením dílčího faktoru porodnosti nedosahuje větší stability rodiny, nýbrž paradoxně podpoří matky samoživitelky). Model tradiční rodiny stojící na konzervativních hodnotách je žádoucí, avšak instituce rodiny je jako ryze individuální záležitost ponechána plné zodpovědnosti zúčastněných individuí.

Ohlášený referát prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc.Rodina - oběť krize kultury, zdroj její obrody, který měl představovat alternativu ke konzervativně-liberálnímu pojetí z pozice bližší sociálnímu učení církve, bohužel pro onemocnění pana profesora odpadl.

Druhý referát byl pokusem o koncepční uchopení stávajícího trendu tzv. "mizející práce" (prekarizace práce) se zohledněním dopadů na rodinu, a to z výrazně odlišných ideových pozic než příspěvek první. Tváří v tvář faktorům, které nelze zvrátit (např. globalizace, technologická informační revoluce), byla položena otázka po výhledech do budoucna, umožňujících stabilizaci člověka a jeho tradičních institucí (rodina). Z řečeného vyvstaly například požadavky na novou tvůrčí flexibilitu člověka, na jeho vzdělání, výchovu. K diskuzi byl předložen i koncept tzv. nepodmíněného základního příjmu (bližší informace na www.ekumakad.cz, položka publikace ke stažení).

V odpoledním bloku byla představena jedna konkrétní zkušenost spolupráce farnosti s Úřadem práce. Poté se rozvinula diskuze nad formou i obsahem odborných seminářů a proběhly organizační informace.

 

Semináře se zúčastnilo celkem 16 lidí.