Stalo se v r. 2014

Proběhla prezentace knihy

Dne 3.12. (TF JU v Č. Budějovicích) a 4.12. 2014 (sakristie sv. Salvátora v Praze) proběhla prezentace knihy "Farnost sv. Prekéra", podtitul "Hospodářská a ekonomická krize – příčiny, souvislosti, důsledky" V rámci činnosti SO ČBK byla původní autorská přednáška (Geert van Istendael) přeložena (Lucie Kolářová) a opatřena komentáři (Jakub Jinek, Jindřich Šrajer, Roman Míčka) a v této podobě vyšla v Nakladatelství Lidové noviny v listopadu tohoto roku. Kniha je zamýšlena jako vklad do pestrého diskuzního fóra různorodých přístupů k problematice sociální spravedlnosti dnes.

Pracovní setkání

Dne 21. 11. 2014 proběhlo v Praze závěrečné pracovní setkání SO ČBK za rok 2014. Charakter pracovní schůzky byl diskuzní, bilanční, s výhledem do příštího roku. Na pořadu bylo zhodnocení stávajícího roku, schválení pracovního plánu a harmonogramu na další rok a stanovení metodiky vytváření stanovisek.

Veřejná přednáška prof. Kruipa

Dne 9.10. proběhla v Městské knihovně v Praze 1 přednáška profesora Gerharda Kruipa, sociálního etika a t.č. děkana na Univerzitě J. Gutenberga v Mohuči, který přijal pozvání SO ČBK. Přednáška se týkala tématu sociální spravedlnosti, kterou pan profesor představil ne už jako záležitost národních států, nýbrž zasazenou v kontextu procesů europeizace a globalizace. Z jeho důrazu na současnou mezinárodní a globální rovinu dané problematiky vyplynuly důsledky a otázky. Jak se proměňuje naše stávající představa o sociální spravedlnosti? Je opravdu jasné, na co přesně mají všichni lidé nárok? Znamená sociální spravedlnost rovnost, anebo jaká míra nerovnosti je ještě ospravedlnitelná? ... viz níže text přednášky

Odborný seminář politicko-sociální sekce/pracovní setkání

V pátek, 12.9., proběhl v zasedací místnosti ČBK odborný seminář SO na téma "Lichva". J. Šrajer uvedl téma z pozice SUC (Sociálního učení církve): lichva souvisí s tou podobou chudoby, která je zlem (důsledek útisku apod.), Kompendium SNC: lichva jako morálně nepřijatelná (čl. 341). Po tematickém referátu následovala diskuze členů SO.

Odborný seminář politicko-sociální sekce

Proběhl seminář na téma "Důchodový systém a mezigenerační konflikt". Motto: „Státy jsou povolány zavádět politiku, prosazující centrální postavení a integritu rodiny, jež je založena na manželství mezi mužem a ženou, první a životodárné buňce společnosti, a starat se o její ekonomické a finanční problémy s ohledem na její vztahovou podstatu.“ (Caritas in veritate, čl. 44)

Odborný seminář ekonomické sekce

Proběhl seminář na téma "Nezaměstnanost a rodina". Motto: „Snížení počtu narozených dětí někdy i pod hranici takzvané „prosté reprodukce“ způsobuje krizi systému sociálního zabezpečení, zvyšuje jeho náklady, vede k snižování uložených úspor, a tím i finančních zdrojů nezbytných pro investice, omezuje možnost disponovat kvalifikovanými pracovními silami, a tak ubývá „mozků“, z nichž může národ čerpat pro své potřeby. Málo, někdy i velmi málo početným rodinám hrozí nebezpečí ochuzení sociálních vztahů a neschopnost zajistit účinné formy solidarity. Tyto situace jsou příznakem slabé důvěry v budoucnost a znamením morální únavy. … V tomto ohledu jsou státy povolány zavádět politiku, prosazující centrální postavení a integritu rodiny, jež je založena na manželství mezi mužem a ženou, první a životodárné buňce společnosti, a starat se o její ekonomické a finanční problémy s ohledem na její vztahovou podstatu.“ Caritas in veritate, čl 44

Křest knihy Lubomíra Mlčocha

V únoru 2014 proběhl křest knihy "Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot". Slavnostního aktu se zúčastnili významní hosté.

Odborný seminář ekologické sekce

Seminář byl zaměřen na téma "Venkov, zemědělství a přidružené obory: enviromentální a sociální aspekty". Přednášející se nad aktuálními otázkami (současná zemědělská politika, ekonomické akcenty v zemědělství, postavení ekologie a ochrany přírody v dnešní společnosti, ...) zamýšleli kriticky a vzhledem k jejich sociálnímu kontextu.

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE