Dne 21. 11. 2014 proběhlo v Praze závěrečné pracovní setkání SO ČBK za rok 2014. Charakter pracovní schůzky byl diskuzní, bilanční, s výhledem do příštího roku. Na pořadu bylo zhodnocení stávajícího roku, schválení pracovního plánu a harmonogramu na další rok a stanovení metodiky vytváření stanovisek.
 

                                                 Průběh schůzky:

1) diskuzní část

  • uvítání, úvodní slovo, zahájení diskuze (Šrajer)
  • diskuze kolem prohlášení k zákonu o dětské skupině:

- diskuze proti sobě postavila dva výklady k zákonu o dětské skupině (resp. dvojí hodnocení prohlášení SO): zákon je příliš regulační, znesvobodňuje, bere rodičům právo svěřit dítě, komu uznají za vhodné (například i bez garance vystudovaného pedagoga pro mimoškolní pedagogiku) x zákon chtěl systémovou podporou zvýšit možnost rodiče zůstat s dítětem doma tak, aby péče o vlastní dítě nebyla „rizikem na vlastní pěst“ bez společností oceněného významu (společenská prestiž rodiny) v kombinaci s vytvářením podmínek pro rychlejší návrat na trh práce (alternativy rodinné péče); původní ambice však nebyly naplněny

Závěr: Vydané prohlášení k dětské skupině na webu SO mohlo sice nabídnout rozlišení dvojí úrovně „čtení“: z hlediska sociální a rodinné politiky; jak však ukázala diskuze, fakticky se obě roviny spíše prolínají a nelze je interpretovat odděleně.  SO by měla dále monitorovat vývoj ohledně přijatého zákona o dětských skupinách a přispívat svými  podněty k pozitivní praxi, případně reagovat na aktuální stav adekvátním způsobem. Prohlášení k zákonu o dětské skupině bylo v pořadí druhým prohlášením ad hoc (po vyjádření k dění na Ukrajině), obě prohlášení byla iniciována „zdola“ – opačně to zřejmě fungovat nemůže.

  • diskuze k otázce sociálního bydlení:

​- do diskuze bylo nabídnuto téma sociálního bydlení jako téma aktuální a vysoce potřebné, jímž by se mohla SO systematičtěji a dlouhodoběji zabývat (vzhledem k připravenosti církve investovat do této oblasti finanční prostředky); většina hlasů zaznívala na podporu této problematiky jako důležité a strategické záležitosti (církev by v této věci smysluplně pomohla celé společnosti), ozvaly se i kritické hlasy (příliš specifické a komplexní téma, kterému nerozumíme)

diskuze se zaměřovala na cíl práce s daným tématem: provádět dlouhodobý monitoring, upozorňovat na určité jevy, hledat kontakty na kompetentní jedince i instituce v dané záležitosti, dávat podněty apod; případná formulace stanoviska může vzejít z tohoto procesu a má být vyjádřením ideového vkladu, který SO (na rozdíl od technicko-prováděcí stránky věci) může do otázky kolem sociálního bydlení vnést

  • diskuze nad návrhem dr. Zemana:

​- byl tlumočen návrh nepřítomného dr. Zemana vypracovat metodickou příručku ohledně doprovázení manželů (což bývalo v kompetenci laiků, od Tridentu se to chápalo jako kompetence kněze (zpovědníka), ale nyní se to vrací k původnímu požadavku s důrazem na aktivitu laiků); tato aktivita nepočítá  s aktivitou skupiny jako celku, nýbrž jejích jednotlivých členů

  • diskuze nad dalšími tématy:

​- v následující diskusi byla navržena další témata k reflexi: imigrace, důchodová reforma, eutanázie v souvislosti s výkonností jako smyslem života této společnosti, vzdělávací systém, otázky obrany, sociální odpovědnost v podnikání, ekonomické výzvy papeže Františka

3) zhodnocení činnosti SO za r. 2014

- uplynulý rok byl zhodnocen vzhledem k projektovému záměru i vzhledem k očekáváním uvnitř skupiny

4) představení a schválení harmonogramu činnosti SO na r. 2015

- byla promítnuta powerpointová prezentace s návrhem harmonogramu, včetně předpokládaného rozpočtu na r. 2015, byl předložen podrobný přehled kompletní publikační činnosti SO pro roky 2013–15; proti harmonogramu nebylo námitek

- námětem k diskuzi byla otázka dalšího směřování skupiny po vypršení projektu v r. 2015

5) různé

- byly podány aktuální informace (právě vyšla publikace „Farnost sv. Prekéra“, začátkem prosince (3.12 – Č. Budějovice; 4.12 – Praha) proběhne prezentace; byl oznámen definitivní počet schválených 9 příspěvků do 4. čísla časopisu Sociální práce/Sociálná práca)

Hampl krátce seznámil přítomné s aktuálním stavem jednání ohledně transformace důchodové reformy

 

Celkem: 15 zúčastněných.

zapsala: Lucie Kolářová