Dne 13.2.2015 proběhl seminář ekologické sekce na dlouhodobě závažné téma udržitelného rozvoje, propojující aspekty environmentální, ekonomické a sociální.

 

Dne 13.02. 2015 dopoledne proběhl v zasedací místnosti ČBK první odborný seminář SO v roce 2015 pod názvem Udržitelný rozvoj.

 

1) Hlavním hostem dopoledního programu byl Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., který promluvil na téma Globální veřejné statky - co jsou, proč je potřebujeme a proč je jich nedostatek.

  • Po vysvětlení korektního používání odborných pojmů a nástinu jejich historie byl v přednášce položen důraz zejména  na 3 pilíře, o něž by se měly opírat veškeré lidské společenské i veřejné záležitosti: environmentální, ekonomický a sociální. Rozvinutou společnost by mělo charakterizovat úsilí o dosahování rovnováhy mezi těmito 3 pilíři.
  • Následující diskuze se týkala otázky po tom, jakým způsobem se projevuje nerovnováha mezi zmíněnými pilíři a proč tomu tak je (např. dominující ekonomický sektor a ekonomické zájmy). Jako velmi obtížné se ukázalo na nadnárodní úrovni dosahování shody ve věci globálních veřejných statků (např. dno oceánu, ozon, ...). Mezinárodního souhlasu je totiž zapotřebí dosahovat demokratickými principy, které předpokládají společný konsens; zároveň neexistuje globální autorita, která by stála nad svrchovaností jednotlivých států. V tomto směru očekává pan profesor Moldan v příštích desetiletích pokračování dialogu nad globálními statky lidstva, protože environmentální úroveň lidstva se může rozvíjet právě jen v rámci odborných a lidských diskuzí.

2) Koreferátem k hlavnímu referátu byl příspěvek RNDr. Jany Vacíkové na téma Udržitelný rozvoj hromadění odpadků - není to paradox? Výchozí tezí tohoto příspěvku byla myšlenka, že způsob, jak zacházíme s věcmi, vypovídá o našem vztahu ke světu. Skutečnost, jak prudce se v posledních desetiletích zvýšil podíl odpadků na osobu, lze tudíž považovat za alarmující.

  • V přednášce byla stručně shrnuta národní legislativa v dané záležitosti, zejména její polistopadový vývoj. Pro nezasvěcené posluchače bylo objevné diferencování odpadu i proměňující se způsoby likvidace různých druhů odpadů. Přes hrozivá čísla referát došel pozitivního vyznění, neboť celkový trend v přístupu společnosti k odpadu se nakonec zlepšuje: odpad likvidujeme "bezpečněji", ustupujeme od skládkování odpadu, usilujeme o recyklaci odpadu tam, kde je to možné, sledujeme ideál "nulového odpadu"... Závěrem byly uvedeny pozitivní příklady z praxe, jak lze "nápaditě" zacházet s odpadem.

3) Diskuzí po tomto referátu byl ukončen dopolední seminář. Poslední přednášející RNDr. Jan Květ, CSc. byl pro nemoc omluven, jeho příspěvek Zodpovědnost za stvoření z hlediska ekologa - přírodovědce zde.

 

Celkový počet účastníků semináře: 21.

 

4) Odpoledne proběhlo interní jednání SO ČBK. Témata diskuze členů SO:

  1. Lineamenta XIV. řádného generálního shromáždění (4.-25. října 2015) na téma Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě;
  2. směřování SO v dalších letech a konkrétní podoba projektu.

Podrobnosti pro členy SO jsou uvedeny v zápise ze semináře.