obsah EG

 

Radost evangelia

I. RADOST, KTERÁ SE OBNOVUJE A SDĚLUJE

II. SLADKÁ A ÚTĚŠNÁ RADOST Z EVANGELIZACE

 • Věčná novost

III.  NOVÁ EVANGELIZACE PRO PŘEDÁVÁNÍ VÍRY

 • Záměr a hranice této exhortace

Kapitola první: Misijní proměna církve

I. CÍRKEV VYCHÁZEJÍCÍ

 • Chápat se iniciativy, zapojovat se, provázet, přinášet plody a slavit    

II. PASTORAČNÍ ČINNOST A KONVERZE                                  

 • Neodkladná obnova církve

III. ZE SRDCE EVANGELIA

IV. MISIJNÍ POSLÁNÍ VTĚLENÉ DO LIDSKÝCH OMEZENÍ

V. MATKA S OTEVŘENÝM SRDCEM

Kapitola druhá: V krizi společenské angažovanosti

I. NĚKTERÉ VÝZVY SOUČASNÉHO SVĚTA

 • „Ne“ ekonomice exkluze
 • „Ne“ novému zbožňování peněz
 • „Ne“ penězům, které vládnou místo toho, aby sloužily
 • „Ne“ sociální nerovnosti, která plodí násilí
 • Některé kulturní výzvy
 • Výzvy k inkulturaci víry
 • Výzvy městských kultur

II. POKUŠENÍ PASTORAČNÍCH PRACOVNÍKŮ

 • „Ano“ výzvě misijní spirituality
 • „Ne“ egoistické omrzelosti
 • „Ne“ sterilnímu pesimismu
 • „Ano“ novým vztahům, které ustavuje Ježíš Kristus
 • „Ne“ duchovnímu zesvětštění
 • „Ne“ válce mezi námi
 • Další výzvy pro církev

Kapitola třetí: Zvěst evangelia

I. VEŠKERÝ BOŽÍ LID ZVĚSTUJE EVANGELIUM

 • Jeden lid pro všechny
 • Lid mnoha tváří
 • Všichni jsme učedníky a misionáři
 • Evangelizační síla lidové zbožnosti
 • Od osoby k osobě
 • Charismata ve službách evangelizujícího společenství
 • Kultura, myšlení a výchova

II. HOMILIE

 • Liturgický kontext
 • Řeč matky
 • Slova, která zapalují srdce

III. PŘÍPRAVA NA KÁZÁNÍ

 • Úcta k pravdě
 • Personalizace slova
 • Duchovní četba
 • Naslouchat lidu
 • Pedagogické nástroje

IV.  EVANGELIZACE, KTERÁ PROHLUBUJE KÉRYGMA

 • Kérygmatická a mystagogická katecheze
 • Osobní doprovázení v procesech růstu
 • O Božím slově

Kapitola čtvrtá: Sociální rozměr evangelizace

I. KOMUNITNÍ A SOCIÁLNÍ DOPADY KÉRYGMATU

 • Vyznání víry a sociální angažovanost
 • Království, které nás volá
 • Učení církve o sociálních otázkách

II. SOCIÁLNÍ INKLUZE CHUDÝCH

 • Spolu s Bohem naslouchejme nářku
 • Věrnost evangeliu, abychom neběželi nadarmo
 • Privilegované místo chudých v Božím lidu
 • Hospodářství a přerozdělování příjmů
 • Pečovat o slabé

III.  OBECNÉ DOBRO A SOCIÁLNÍ MÍR

 • Čas je nadřazen prostoru
 • Jednota má převahu nad konfliktem
 • Realita je důležitější než idea
 • Celek je nadřazen části

IV.  SOCIÁLNÍ DIALOG JAKO PŘÍNOS K MÍRU

 • Dialog mezi vírou, rozumem a vědami
 • Ekumenický dialog
 • Vztahy se židovstvím
 • Mezináboženský dialog
 • Sociální dialog v kontextu náboženské svobody

Kapitola pátá: Duchem vedení hlasatelé evangelia

I. MOTIVACE K NOVÉMU MISIJNÍMU ROZMACHU

 • Osobní setkání s láskou Ježíše, jenž nám přinesl spásu
 • Duchovní radost z toho, že jsme lid
 • Tajemné působení Vzkříšeného a jeho Ducha
 • Misijní síla přímluvy

II. MARIA, MATKA EVANGELIZACE

 • Ježíšův dar jeho lidu
 • Hvězda nové evangelizace        

 

Harmonogram akcí

Celý harmonogram

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE