obsah EG

 

Radost evangelia

I. RADOST, KTERÁ SE OBNOVUJE A SDĚLUJE

II. SLADKÁ A ÚTĚŠNÁ RADOST Z EVANGELIZACE

 • Věčná novost

III.  NOVÁ EVANGELIZACE PRO PŘEDÁVÁNÍ VÍRY

 • Záměr a hranice této exhortace

Kapitola první: Misijní proměna církve

I. CÍRKEV VYCHÁZEJÍCÍ

 • Chápat se iniciativy, zapojovat se, provázet, přinášet plody a slavit    

II. PASTORAČNÍ ČINNOST A KONVERZE                                  

 • Neodkladná obnova církve

III. ZE SRDCE EVANGELIA

IV. MISIJNÍ POSLÁNÍ VTĚLENÉ DO LIDSKÝCH OMEZENÍ

V. MATKA S OTEVŘENÝM SRDCEM

Kapitola druhá: V krizi společenské angažovanosti

I. NĚKTERÉ VÝZVY SOUČASNÉHO SVĚTA

 • „Ne“ ekonomice exkluze
 • „Ne“ novému zbožňování peněz
 • „Ne“ penězům, které vládnou místo toho, aby sloužily
 • „Ne“ sociální nerovnosti, která plodí násilí
 • Některé kulturní výzvy
 • Výzvy k inkulturaci víry
 • Výzvy městských kultur

II. POKUŠENÍ PASTORAČNÍCH PRACOVNÍKŮ

 • „Ano“ výzvě misijní spirituality
 • „Ne“ egoistické omrzelosti
 • „Ne“ sterilnímu pesimismu
 • „Ano“ novým vztahům, které ustavuje Ježíš Kristus
 • „Ne“ duchovnímu zesvětštění
 • „Ne“ válce mezi námi
 • Další výzvy pro církev

Kapitola třetí: Zvěst evangelia

I. VEŠKERÝ BOŽÍ LID ZVĚSTUJE EVANGELIUM

 • Jeden lid pro všechny
 • Lid mnoha tváří
 • Všichni jsme učedníky a misionáři
 • Evangelizační síla lidové zbožnosti
 • Od osoby k osobě
 • Charismata ve službách evangelizujícího společenství
 • Kultura, myšlení a výchova

II. HOMILIE

 • Liturgický kontext
 • Řeč matky
 • Slova, která zapalují srdce

III. PŘÍPRAVA NA KÁZÁNÍ

 • Úcta k pravdě
 • Personalizace slova
 • Duchovní četba
 • Naslouchat lidu
 • Pedagogické nástroje

IV.  EVANGELIZACE, KTERÁ PROHLUBUJE KÉRYGMA

 • Kérygmatická a mystagogická katecheze
 • Osobní doprovázení v procesech růstu
 • O Božím slově

Kapitola čtvrtá: Sociální rozměr evangelizace

I. KOMUNITNÍ A SOCIÁLNÍ DOPADY KÉRYGMATU

 • Vyznání víry a sociální angažovanost
 • Království, které nás volá
 • Učení církve o sociálních otázkách

II. SOCIÁLNÍ INKLUZE CHUDÝCH

 • Spolu s Bohem naslouchejme nářku
 • Věrnost evangeliu, abychom neběželi nadarmo
 • Privilegované místo chudých v Božím lidu
 • Hospodářství a přerozdělování příjmů
 • Pečovat o slabé

III.  OBECNÉ DOBRO A SOCIÁLNÍ MÍR

 • Čas je nadřazen prostoru
 • Jednota má převahu nad konfliktem
 • Realita je důležitější než idea
 • Celek je nadřazen části

IV.  SOCIÁLNÍ DIALOG JAKO PŘÍNOS K MÍRU

 • Dialog mezi vírou, rozumem a vědami
 • Ekumenický dialog
 • Vztahy se židovstvím
 • Mezináboženský dialog
 • Sociální dialog v kontextu náboženské svobody

Kapitola pátá: Duchem vedení hlasatelé evangelia

I. MOTIVACE K NOVÉMU MISIJNÍMU ROZMACHU

 • Osobní setkání s láskou Ježíše, jenž nám přinesl spásu
 • Duchovní radost z toho, že jsme lid
 • Tajemné působení Vzkříšeného a jeho Ducha
 • Misijní síla přímluvy

II. MARIA, MATKA EVANGELIZACE

 • Ježíšův dar jeho lidu
 • Hvězda nové evangelizace        

 

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás