Druhá část

 

II. ČÁST: RODINA V BOŽÍM PLÁNU

35. Abychom dokázali poznávat povolání rodiny při různosti situací, s nimiž jsme se setkali v první části, potřebujeme jasnou orientaci na cestu a pro doprovázení. Buzolou je Boží slovo v dějinách, které vrcholí v Ježíši Kristu, jenž je „Cesta, Pravda a Život“ pro každého muže a ženu vytvářející rodinu. Budeme tedy naslouchat tomu, čemu ve světle Písma svatého a Tradice učí o rodině církev. Jsme přesvědčeni, že toto Slovo odpovídá nejhlubším lidským očekáváním lásky, pravdy a milosrdenství a že i ve zlomených a pokořených srdcích vzbudí schopnost darovat a přijímat. V tomto světle věříme, že evangelium rodiny začíná stvořením člověka k obrazu Boha, který je láska, a k lásce volá muže i ženu stvořené k jeho podobě (srov. Gen 1,26-27). Povolání manželů a rodiny ke společenství lásky a života přetrvává ve všech etapách Božího záměru i navzdory omezením a hříchům lidí. Toto povolání je od počátku založeno na Kristu Vykupiteli (srov. Ef 1,3-7). On obnovuje a zdokonaluje původní manželskou smlouvu (srov. Mk 10,6), uzdravuje lidské srdce (srov. Jan 4,10) a dává mu schopnost milovat tak, jako On miluje církev, když se za ni obětuje (srov. Ef 5,32).

36. Toto povolání dostává svou církevní a misijní formu ze svátostného svazku, jenž posvěcuje nerozlučitelný manželský vztah. Výměna souhlasu, která ho ustanovuje, znamená pro manžele závazek, že se úplně a definitivně navzájem jeden druhému budou darovat a přijímat se „v jednom těle“ (Gen 2,24). Milost Ducha Svatého činí z manželského spojení živé znamení svazku mezi Kristem a církví. Tím se jejich spojení stává na celý život pramenem četných milostí: plodnosti a svědectví, uzdravení a odpuštění. Manželství se uskutečňuje ve společenství života a lásky a rodina se stává hlasatelem evangelia. Manželé se stali jeho učedníky, Ježíš je doprovází na cestě do Emauz, oni ho poznávají při lámání chleba a ve světle zmrtvýchvstání se vracejí do Jeruzaléma (srov. Lk 24,13-43). Církev ohlašuje rodině své pouto s Ježíšem v síle vtělení, skrze něž se On stal součástí Svaté nazaretské rodiny. V nerozlučitelném svazku manželů poznává víra odraz Boží trojiční lásky, která se projevuje v jednotě pravdy a milosrdenství, jak je hlásal Ježíš. Synoda se stává interpretem svědectví církve, která se obrací k Božímu lidu s jasným slovem o pravdě rodiny podle evangelia. Žádná vzdálenost nezabrání rodině, aby se k ní dostávalo toto milosrdenství a aby ji podporovala tato pravda.

 

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás