Druhá část

 

II. ČÁST: RODINA V BOŽÍM PLÁNU

35. Abychom dokázali poznávat povolání rodiny při různosti situací, s nimiž jsme se setkali v první části, potřebujeme jasnou orientaci na cestu a pro doprovázení. Buzolou je Boží slovo v dějinách, které vrcholí v Ježíši Kristu, jenž je „Cesta, Pravda a Život“ pro každého muže a ženu vytvářející rodinu. Budeme tedy naslouchat tomu, čemu ve světle Písma svatého a Tradice učí o rodině církev. Jsme přesvědčeni, že toto Slovo odpovídá nejhlubším lidským očekáváním lásky, pravdy a milosrdenství a že i ve zlomených a pokořených srdcích vzbudí schopnost darovat a přijímat. V tomto světle věříme, že evangelium rodiny začíná stvořením člověka k obrazu Boha, který je láska, a k lásce volá muže i ženu stvořené k jeho podobě (srov. Gen 1,26-27). Povolání manželů a rodiny ke společenství lásky a života přetrvává ve všech etapách Božího záměru i navzdory omezením a hříchům lidí. Toto povolání je od počátku založeno na Kristu Vykupiteli (srov. Ef 1,3-7). On obnovuje a zdokonaluje původní manželskou smlouvu (srov. Mk 10,6), uzdravuje lidské srdce (srov. Jan 4,10) a dává mu schopnost milovat tak, jako On miluje církev, když se za ni obětuje (srov. Ef 5,32).

36. Toto povolání dostává svou církevní a misijní formu ze svátostného svazku, jenž posvěcuje nerozlučitelný manželský vztah. Výměna souhlasu, která ho ustanovuje, znamená pro manžele závazek, že se úplně a definitivně navzájem jeden druhému budou darovat a přijímat se „v jednom těle“ (Gen 2,24). Milost Ducha Svatého činí z manželského spojení živé znamení svazku mezi Kristem a církví. Tím se jejich spojení stává na celý život pramenem četných milostí: plodnosti a svědectví, uzdravení a odpuštění. Manželství se uskutečňuje ve společenství života a lásky a rodina se stává hlasatelem evangelia. Manželé se stali jeho učedníky, Ježíš je doprovází na cestě do Emauz, oni ho poznávají při lámání chleba a ve světle zmrtvýchvstání se vracejí do Jeruzaléma (srov. Lk 24,13-43). Církev ohlašuje rodině své pouto s Ježíšem v síle vtělení, skrze něž se On stal součástí Svaté nazaretské rodiny. V nerozlučitelném svazku manželů poznává víra odraz Boží trojiční lásky, která se projevuje v jednotě pravdy a milosrdenství, jak je hlásal Ježíš. Synoda se stává interpretem svědectví církve, která se obrací k Božímu lidu s jasným slovem o pravdě rodiny podle evangelia. Žádná vzdálenost nezabrání rodině, aby se k ní dostávalo toto milosrdenství a aby ji podporovala tato pravda.

 

Harmonogram akcí

Celý harmonogram

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE