Závěr Relatio finalis

 

ZÁVĚR

94. V průběhu svého zasedání jsme my, synodní Otcové shromáždění okolo papeže Františka, zakoušeli něhu a modlitbu celé církve; kráčeli jsme jako emauzští učedníci a poznávali jsme Pánovu přítomnost při lámání chleba u eucharistického stolu, v bratrském společenství i při sdílení pastoračních zkušeností. Přejeme si, aby plod naší práce, který nyní odevzdáváme do rukou Petrova nástupce, přinesl mnoha rodinám na světě naději a radost a pro pastýře a pastorační pracovníky byl usměrněním při evangelizačním díle. Když dokončujeme tuto zprávu, pokorně prosíme Svatého otce o zvážení možnosti nabídnout dokument o rodině, aby v ní, domácí církvi, stále více zářil Kristus, světlo světa.

 

Modlitba ke Svaté rodině

Ježíši, Maria a Josefe,

ve vás kontemplujeme

nádheru pravé lásky

a na vás se s důvěrou obracíme.

Svatá nazaretská rodino,

učiň i naše rodiny místy společenství

a večeřadly modlitby,

autentickými školami evangelia

a malými domácími církvemi.

Svatá nazaretská rodino,

kéž už nikdy se v žádné rodině nezažívá

násilí, uzavřenost a rozdělení,

kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,

brzy pozná útěchu a uzdravení.

Svatá nazaretská rodino,

vzbuď znovu ve všech vědomí

posvátného a neporušitelného charakteru rodiny

a její krásy v Božím plánu.

                                    Ježíši, Maria, Josefe,

         naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.

 

 

 

 

 

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás