Předmluva + obsah GA

 

Uprostřed světové hospodářské krize vydal papež Pius XI.. v roce 1931 encykliku Quadragesimo anno, která pojednává o dějinné zkušenosti čtyřiceti let od vydání první sociální encykliky Rerum novarum. Je dostatečně známo, že další vývoj průmyslové společnosti nebyl nikterak harmonický. Partnerství mezi kapitálem a prací, o němž mluvila encyklika Rerum novarum, se neuskutečnilo. Vyvinula se konfliktní třídní společnost mezi mocensky silným kapitálem a organizovanou prací. První světová válka odsunula do pozadí násilné konflikty, které však po jejím skončení vzplály s obnovenou prudkostí a vedly i k velkému napětí uvnitř katolické církve. Soustřeďovaly se především kolem ústředních otázek nově vzniklé průmyslové společnosti: kolem otázky vlastnictví a bezpracného důchodu, kolem vztahu mezi kapitálem a prací, kolem spravedlivé mzdy. V pozadí však stál hlavní problém: překonání třídní společnosti. Spory byly vedeny s velikou tvrdostí. Lidé se stále obraceli na papeže a žádali od něho jasné slovo. Pius XI. plánoval novou sociální encykliku už ve dvacátých letech, ale teprve čtyřicáté výročí Rerum novarum mu poskytlo vítanou příležitost k vydání jednoho z nejdůležitějších dokumentů sociální nauky církve.

Encyklika Quadragesimo anno svým jednoznačným stanoviskem k řadě sporných otázek zabránila rozkolu sociálního katolicismu a jasně stanovila a pojmově formulovala některé zásady sociální nauky církve, které byly v encyklice Rerum novarum jen naznačeny.

Jde o dvojí povahu vlastnictví, soukromou a sloužící obecnému blahu, o vztah mezi kapitálem a prací, o odproletarizování proletariátu a o spravedlivou mzdu.

Poprvé je v této encyklice definován pojem subsidiarity: stát a společnost musí občanům a malým společenstvím poskytovat podporu a pomoc, ale ponechat jim svobodu. Stát se nemá vměšovat do záležitostí rodinného života, do práva rodičů na výchovu dětí, do politiky, do záležitostí církví.

Papeži jde o nový společenský řád, který předpokládá mravní obnovu člověka. Pius XI. zdůrazňuje potřebu lásky pro sociální smír: Vyzývá sociální hnutí k větší aktivitě, poukazuje na důležitost odborů. Účelem encykliky není vědecká analýza společnosti, ale obnova a znovunastolení společenského řádu v duchu evangelia.

Tato encyklika se pokusila navrhnout společenský řád spočívající v podstatě na středověkém řádu stavovském. Je to první, ale zároveň poslední encyklika, která se pokusila předložit návrh celospolečenského řádu. Žádná další sociální encyklika ani 2. vatikánský koncil se už o žádném konkrétním společenském řádu nezmiňují. Encyklika Quadragesimo anno tak znamená konec představ o jakémsi předem deklarovaném společenském řádu.

 

OBSAH

Předmluva

Úvod

Rerum novarum a sociální encykliky před ní

Podnět k vydání Rerum novarum

O čem pojednává Rerum novarum

Důvody této nové encykliky

I. Jaká dobrodiní vzešla z Rerum novarum

1. PODNĚTY PRO CÍRKEV

Sociální učení

Praktická sociální práce

2. JAKÉ PODNĚTY DALA ENCYKLIKA STÁTU

3. JAKÉ PODNĚTY DALA ENCYKLIKA SVÉPOMOCI

Odborové dělnické organizace

Jiné odborové organizace

Organizace zaměstnavatelů

Rerum novarum, Magna charta sociálního řádu

II. Pravomoc církve v oblasti hospodářské a sociální

1 . VLASTNICKÉ PRÁVO

Individuální a sociální stránka majetku

Povinnosti plynoucí z vlastnictví

Co může stát

Povinnosti vztahující se k přebývajícím příjmům

Právní důsledky nabývání vlastnictví

2. KAPITÁL A PRÁCE

Protiprávní nároky kapitálu

Nespravedlivé nároky práce

Vůdčí zásada pro spravedlivé rozdělení výnosu

3. ODPROLETARIZOVÁNÍ PROLETARIÁTU

Záchrana proletariátu nabytím jmění

4. SPRAVEDLIVÁ MZDA

Námezdný poměr není sám o sobě nespravedlivý

Individuální a sociální charakter práce

Trojí zvlášť význačný zřetel

a) Pokrytí životních potřeb dělníka a jeho rodiny

b) Hospodářský stav podniku

c) Obecné blaho

5. NOVÝ SPOLEČENSKÝ ŘÁD

Stavovský řád

Regulativní princip hospodářského života

Kritika odborů jako státních institucí

III. Změny, ke kterým došlo od doby Lva XIII.

1. ZMĚNY V KAPITALISTICKÉ EKONOMICE

Hospodářská diktatura místo svobodné soutěže

Neblahé důsledky

Pomoc

2. PROMĚNY SOCIALISMU

a) Radikální socialismus: komunismus

b) Umírněnější socialismus

Zmírnění ostrého třídního boje a radikálního požadavku na odstranění soukromého vlastnictví

Je možná střední cesta?

Protiklad ke křesťanskému pojetí společnosti

Katolík a socialista - neslučitelné pojmy

Pronikání socialismu do výchovy

Katoličtí přeběhlíci v řadách socialistů

Zveme zbloudilé k návratu

3. MRAVNÍ OBNOVA

Hlavní zlo dnešní společnosti - zkáza duší

Příčiny této zkázy

Léky

a) Obnovení hospodářství v křesťanském duchu

b) Úkol lásky v novém řádu

Obtíže úsilí o nový řád

Jak postupovat

Jednota a svornost

 

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE