Seminář byl zaměřen na téma "Venkov, zemědělství a přidružené obory: enviromentální a sociální aspekty". Přednášející se nad aktuálními otázkami (současná zemědělská politika, ekonomické akcenty v zemědělství, postavení ekologie a ochrany přírody v dnešní společnosti, ...) zamýšleli kriticky a vzhledem k jejich sociálnímu kontextu.

Odborný seminář na téma:

"Venkov, zemědělství a přidružené obory: enviromentální a sociální aspekty".

 

Program:

1) Příspěvek: J. Regenda: "Rybníkářství: ekologické, ekonomické a sociální aspekty"

  • obsah prezentace: historie rybníkářství v našich zemích, postavení rybníkářství dnes, spotřeba a ceny ryb (grafy), mimoprodukční funkce rybníků, enviromentální tlaky na rybáře (ze strany ochranářů přírody), ekonomická pozice oboru, sociální dopady - konkrétní příklady.
  • diskuze: zda a jakým způsobem je v praxi možno zohledňovat enviromentální a ekonomické zájmy daného oboru ve prospěch sociální citlivosti (např. prodej kapra jako místního regionálního produktu, podpora férového obchodu, apod.)

2) Příspěvek: J. Rajchard: "Venkov a zemědělství: enviromentální a sociální aspekty"

  • obsah prezentace: výchozí pozice (zemědělství pracuje se „stvořením“, ne s výrobky), situace v zemědělství a její trendy (grafy), dopady na život na venkově, spotřeba a produkce, funkce zemědělství, souvislost enviromentální, ekonomické a sociální stránky problematiky (znehodnocování zemědělské půdy, snižování plochy orné půdy, ohrožení kvality půdy, destrukce půdního fondu, přesun zeměd. produkce a „lidí“ do sféry dopravy, enviromentální devastace přináší v důsledku devastaci sociální i duchovní, …)
  • diskuze: sociálně-etický rozměr stávajících trendů v zemědělství (jak nasměrovat fungování ekonomických procesů v zájmu spotřebitele, jak zachovat důstojnost člověka a lidské práce, …). Byla připomenuta kritika, jež vzchází od současného papeže, který se obrací proti ekonomizaci lidského životního prostoru. K hledání řešení bylo zdůrazněno: nutnost podporovat domácí produkci a ovlivňovat reálnou cenovou politiku tak, aby byla příznivá pro domácí producenty, atd., čímž dochází k podpoře vlastního kulturního bohatství (např. biodiverzita půdy, vlastní půdní genofond, apod.)

3) Příspěvek: T. Bayer: "Pohled na venkov z druhé strany"

  • obsah prezentace: východiskem osobní zkušenost městského člověka s životem na venkově; pozice a status venkova dnes, kriticky: častý primitivismus v uvažování venkovského obyvatelstva, dopady tržního hospodářství a grantové politiky na podobu venkovského životního stylu. Nastíněná řešení: decentralizace, autonomie, posílení zemědělského sektoru?, integrované paradigma (skloubení tradičního, moderního i alternativního modelu)
  • krátká diskuze nad otázkou, v čem spatřovat „naději pro venkov“

 

Připravila ekologická sekce skupiny, účast: celkem 14 lidí.

 

Mediální impulsy:

  • podléhá místní regionální produkt globálním ekonomickým zájmům?
  • dovoz a vývoz jako Škatulata, hejbejte se?
  • je ekonomizace nepřímo úměrná lidské důstojnosti?
  • lze převádět hodnotu kulturního bohatství na cenu?